Odpoveď na: Správy z kontrolnej činnosti hlavného komtrolóra obce

Domov Diskusné Fóra Fórum Otázky týkajúce sa obce Tarnov Správy z kontrolnej činnosti hlavného komtrolóra obce Odpoveď na: Správy z kontrolnej činnosti hlavného komtrolóra obce

#447
Občan
Návštevník

Každý ma právo na prístup k informáciám, ktoré má samospráva k dispozícii. Obec má podľa infozákona primeraným spôsobom zverejňovať a sprístupňovať informácie o svojej činnosti. Obec je povinná zverejňovať informácie : – zmluvy, – údaje o faktúrach a zmluvách. Zverejňujeme aj iné dokumenty na web stránke, alebo aj na informačnej tabuli, občan má právo zúčastňovať sa na zasadnutiach OZ, kde sú dôležité dokumenty prejednávané, prípadne je možné sprístupniť informáciu na žiadosť. Prístup k informáciám umožňuje občanom podieľať sa na správe vecí verejných a kontrole nakladania s verejnými prostriedkami. Niektoré obce nezverejňujú ani to, čo je ich povinnosťou.
V marci roku 2017 do výberového konania na kontrolórku, ktoré bolo zverejnené, sa prihlásili tri uchádzačky, z ktorých komisia po kontrole všetkých predpísaných požiadaviek na kontrolórku v tajnom hlasovaní rozhodla, že kontrolórkou obce na 6-ročné obdobie sa stala p. Guľová, ktorá je kontrolórkou v ďalších desiatich obciach, má dlhoročné skúsenosti s prácou kontrolóra v samospráve a zúčastňuje sa školení pre kontrolórov. Pravidelne kontroluje účtovné doklady, vypracováva stanoviska, správy, ktoré predkladá na OZ. Pracovný úväzok má 8 %, čo je podľa Vás dobre platená ???
starostka obce