Odpoveď na: Správy z kontrolnej činnosti hlavného komtrolóra obce