VYHODNOTENIE ROKA 2019 OBEC TARNOV

Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Tarnove po voľbách do orgánov samosprávy dňa 15. novembra sa uskutočnilo dňa 1. decembra 2018. Za poslancov OZ boli zvolení : Ing. Jozef Zubrik, Viera Renčková, Jozef Host, Lenka Galiková a Ján Doicear.

1. Chodníky – v.r. 2018 zrealizovaná a skolaudovaná rekonštrukcia chodníkov jedna strana podľa PD a stavebného povolenia, žiadosť o platbu na PRV podaná, po skutočnom zameraní a korekcii z Poľnohospodárskej platobnej agentúry  72 316,13 €.

Pripravujeme projektovú dokumentáciu a stavebné povolenie na podanie žiadosti o dotáciu z PPA, výzva má byť vyhlásená 10/2018.

2. Kult. dom – Podaný projekt cez KŽP 431 v októbri 2017 – na komplexnú rekonštrukciu interiéru KD, zateplenie, elektroinštalácie, kúrenie, vzduchotechnika, rekuperácia, teplá voda, nové radiátory, dvere, javisko, podlahy, bezbariérový vchod schválená dotácia v septembri 2018 vo výške 212 027,31 €. Z dôvodu opakovaného verejného obstarávania a monitorovania realizácia rekonštrukcie v r. 2020.

3. Rekonštrukcia a modernizácia MŠ a knižnica, vrátane príslušnej infraštruktúry, spolková činnosť- projekt v hodnote 175 103,12 €, využitie podkrovia na knižnicu, krojovňu, archív, do budúcna v prípade navýšenia počtu deti, škôlku presťahovať na poschodie, vymeniť s priestormi OcÚ, teraz je kapacita MŠ 15 detí 

4. Dva nájomné bytové domy – 2 x 8 bytov (3×3 izb., 3×2 izb., 2×1 izb. v jednom NBD) – 2. žiadosť v r. 2017 po úprave projektu (energetické certifikáty) – schválená 538 580 € – 65 % z celkového rozpočtu úver s 1 % úrokom zo ŠFRB (úver splácaný nájomným) a 290 000 € – 35 % z rozpočtu nenávratná dotácia z MVaRR, výstavba zahájená vo februári 2018, NBD skolaudované v decembri 2018 a po zapísaní Kúpnej zmluvy na katastri odovzdané do užívania nájomníkom 1. mája 2019. Z rozpočtu obce sme vybudovali 1 časť spojovacieho chodníka v apríli a 2 časť v novembri 2019, dokončili sme spevnené plochy, prístupovú komunikáciu upravili cestnými obrubníkmi, štrkodrvou a frézovaným asfaltom pred odovzdaním do užívania, stojisko na koše – zatrávňovacou dlažbou a obrubníkmi. Prípojku na internet, TV signál a verejné osvetlenie zrealizovala firma, napojenie bytov sa uskutočňovalo v priebehu roka. Na verejné osvetlenie na základe žiadosti  na Ministerstvo financií bola schválená dotácia vo výške 12 000 €, zatiaľ nenapojené. Z dôvodu presakov žúmp pri NBD, obec požiadala zhotoviteľa o nápravu, po oprave nedošlo k úplnému odstráneniu vady, žiadané opätovne o odstránenie nedostatkov. Máme vytvorený zoznam žiadosti od žiadateľov o nájomný byt, v prípade  novej žiadosť o výstavbu NBD na základe rozhodnutia OZ, pre tých, ktorým byt nebol pridelený.

5. Základná škola rekonštrukcia strechy a zateplenie stropu  – žiadosť o dotáciu na environmentálny fond, opätovne podaná v roku 2018 – schválená vo výške 40 000 € s 5 % spoluúčasťou obce. Rekonštrukcia strechy a dažďových zvodov zrealizovaná v mesiacoch október a november 2019, preplatená na základe zdokladovania skutočného vyhotovenia vo výške 36 969,63 €, náklady obce 1 945,78 €. V decembri 2019 podaná žiadosť na Environmentálny fond na dokončenie zateplenia stropu a výmenu osvetlenia. Komplexná rekonštrukcia elektrických rozvodov, bleskozvod a maľby sú neoprávnené náklady v rámci výzvy, zrealizovať z rozpočtu obce. Do budúcna dať vypracovať projekt na využitie podkrovných priestorov. Výmena sanity a WC zrealizovaná z podpory sponzora.

6. Verejné osvetlenie v obci rekonštrukcia, rozšírenie na novú IBV Lúky, Miestny rozhlas,  kamerový systém cez Bezpečnostný projekt z PRV 7.4 – neschválená žiadosť o dotáciu, podané odvolanie, nevyhodnotené.

7. Prevencia proti kriminalite – projekt na kamerový systém – z 66 000 nám bolo schválené 5000 € v I. etape r.2017, 5 000 € v II. etape r. 2018 a 5 000 € v r. 2019. Realizácia III. etapy v roku 2020. Podali sme žiadosť o nenávratnú dotáciu na Ministerstvo vnútra vo výške 24 000 € na projekt  meracie systémy na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v obci.

8. Oddychová zóna s detským ihriskom pri Nájomných bytových domoch cez MAS – žiadosť cez výzvu PRV 7.4 vo výške 30 000 € podaná v auguste 2019 – nevyhodnotená

9. Spevnené plochy a odvodňovací kanál a vyrovnanie terénu pri kostole  

10. Dotácia na projekt na rekonštrukciu pož. zbrojnice s príslušnou infraštruktúrou a spevnené plochy  schválená vo výške – 29 899 €. Realizácia výstavby apríl – september 2019, 5 % spoluúčasť a neoprávnené náklady na spevnené plochy z rozpočtu obce.  

– Zaradenie DHZO do skupiny B, každoročne 3 000 € na vybavenie oblečenia požiarnikov, oprava a doplnenie techniky DHZ

– Žiadosť o pridelenie hasičského vozidla IVECO, každý kto dal žiadosť má dostať, zatiaľ nebolo pridelené zásahové vozidlo

– Zapojili sme sa do projektu o dotáciu na zakúpenie elektromobilu pre služobné účely obce, žiadosť v hodnote 30 000 podaná, ale z dôvodu veľkého množstva žiadosti nepodporená, schválená zatiaľ len pre okresné mestá

11. nevysporiadaný pozemok na výstavbu RD, odvodňovací kanál a komunikácia – Remetová Jolana,  Dzurišinová Adriana na IBV Lúky – súkromne riešia, dokúpený pozemok na cestu IBV a pozemok pre prípadnú výstavbu 3. NBD.

– cesta IBV Lúky – spravené plochy, stiahnutie zeminy, navozenie štrku, makadamu a frézovaného asfaltu, vyrovnanie plochy cesty, valcovanie, úpravy krajnice, výškové zameranie. Po vysporiadaní pozemkov vypracovať GO plán komunikácie, vyňatie z pôdy, projektovú dokumentáciu, stavebné povolenie, realizovať po dokončení 70 % výstavby rodinných domov.

– odvodňovací kanál – projekt. dokumentácia pripravená, nevysporiadaný pozemok – nemôžeme stavebné vodoprávne konanie na celú dĺžku kanálu, zatiaľ zrealizovaný prekrytý odvodňovací kanál medzi bytovými domami – výkopové práce, osadenie kanalizačných rúr, čistiacich šácht, vyrovnanie terénu, vysadenie stromov a zatrávnenie z dotácie z Programu obnovy dediny vo výške 5 000 € so spoluúčasťou obce po VO – výber firmy na realizáciu

12. Jednoduché pozemkové úpravy Pod Horou, žiadosť podaná v r. 2017, pokračujú v rozsahu vysporiadania na 20 stavebných pozemkov nie 80 pozemkov z dôvodu nesúhlasu majiteľov parciel.

– Jednoduché pozemkové úpravy Na Stave – oproti Motorestu, pozastavené z dôvodu vyjadrenia povodia – zátopové územie, pozemky nevhodné na výstavbu.

– Jednoduché pozemkové úpravy Paryje – vypracovaný návrh a zoznam majiteľov, zvolať stretnutie, preveriť záujem o vysporiadanie pozemkov

–  časť obecného pozemku prístupová cesta bola odpredaná p.Geletkovi, ktorý chce stavať RD na svojom pozemku

–  zvolať stretnutie majiteľov pozemkov pri potravinách aj p. Remetu za účelom vysporiadania obecných a súkromných pozemkov,

– zvolať majiteľov pozemkov za obecným úradom, preveriť možnosti odkúpenia časti  na rozšírenie detského ihriska pre deti MŠ

13. plynofikácia IBV v hodnote 9 100 €, výkopy a zásyp v našej réžii), po potrebných revíznych, tlakových skúškach, GO zameraní, napojení do distribučnej siete skolaudovaná

14 .V+S WELDING – stavebné konanie právoplatné, zrealizovaná výstavba haly, vrátnice, administratívnej budovy a jedálne, spevnené plochy a parkoviska, vodovod, elektrická prípojka, odkanalizovanie dažďovej vody, stavebné práce ukončené, zmena napojenia prístupovej komunikácie – návrh na zmenu stavby pred dokončením, prevádzka od r. 2020 po kolaudácii.

15. Projekt na čističku a fekálne auto v spolupráci so Sveržovom cez GR VVS Košice – prebieha územné konanie.

16. Orez a výrub stromov okolo Sveržovky – zrealizované na základe žiadosti na správcu potoka SVP Košice v čase vegetačného pokoja

17. Projekt PSK 2019 – nové stoly zakúpené žiadosť schválená vo výške 800 €, zakúpené bolo                                                           15 ks        

18. Knižnica – FPÚ – schválené 1000 € na knihy a dotácia na projekt Oživme spolu zabudnuté remeslá, schválená suma 1000 €, spolufinancovanie 53 €, trvanie: 1.4.2019 – 21.12.2019 Realizácia: Tkáčska,  Drotárska, Výšivkárska, Košikárska, Modelárska, Medovnikárska tvorivá dielnička. Noc s Andersenom, dňa 29.3.2019, príspevok obecného úradu: 85,79€ poplatky od detí: 70€, dobrovoľný darca: 25€

19. Pravidelne píšeme žiadosti a zapájame sa do menších projektov  Wolsfagen – technika vo svete detí -vybavenie v ZŠ – 995 €, Matica slovenská – 200 + 100 na program obecné slávnosti a športovo naladení, Komunálna poisťovňa každoročne cca 100 € na kultúru,  Nadácia, pošt. banka, Nadácia Orange,  Tesco projekt, Slov. sporiteľňa, Raifaisen, VÚB banka, FPU–Kultúrno-osvetové aktivity–Tvorivé dotyky – rôzne žiadosti o dotáciu podané, nepodporené

20. ÚPSVAR – Cesta na trh práce – pracovný pomer na plný úväzok na 1 rok 1 zamestnanec, §12 – 4hodiny denne 1 pracovník, plánujeme zamestnať na projekt pre matky s malými deťmi 1 zamestnanca od 1.4.2019

21. . Letecké snímky obce fy CBS, zverejnené na web stránke obce a v priestoroch obecného úradu

22. KNIHA O TARNOVE – rukopis pred dokončením, návrh na grafickú úpravu, vydanie knihy v r. 2020,  spracovanie Anton Medvec, fotografie a dokumenty o obci poskytnuté, zabezpečiť sponzorov od podnikateľov žijúcich alebo pôsobiacich v obci

23. Tarnovčan – mužská spevácka skupina, Bábovka – ženská spevácka skupina – obec financuje oblečenie a umožňuje nácvik na OcÚ,

24. Odpady: poplatok za vývoz TDO zvýšený na 15 € z dôvodu zvýšených nákladov, 3x do roka veľkokapacitný kontajner, separovaný zber pravidelne vyvážajú, zber papiera pre ZŠ – sklad pri ZŠ otvorený stále, nádoby na sklo – vyvážané po naplnení

25. Dane z nehnuteľnosti – zvýšené pri ornej pôde, TPP, lesné pozemky a dane pre podnikateľské objekty (porovnanie s okolitými obcami)

26. Vyčistenie a prehĺbenie kanálu až k teľatníku opakovane zrealizovať, žiadosť o odklonenie jázd poľnohospodárskych vozidiel a techniky  po novej IBV a súkromných pozemkoch, dohodnuté riešenie situácie – úprava poľnej cesty okolo DN až do Sveržova Agrfodružstvom.

27. Zákaz vypúšťania fekálii na pozemky nových majiteľov IBV Lúky, problém je s vypúšťaním fekálií do kanálu na dažďovú vodu pri hlavnej ceste, realizácia kanalizácia  v štádiu riešenia projektovej dokumentácie v spolupráci s obcou Rokytov a Mokroluh

28. SSC – žiadosť o úpravu a čistenie kanálu okolo Nováka

29. V roku 2019 bolo vydaných pre obec, občanov, firmy na území obce stavebné povolenia na výstavbu rodinných domov a podnikateľské objekty 12 povolení, kolaudačné konania 6 x, ohlásenie drobnej stavby 14 x,  územné rozhodnutia  2 x, vodoprávne konanie 1 x

30.Nekonečné kosenie niekoľkokrát do roka  – dvor OcÚ, ZŠ, spojovací chodník, cintorín, ihrisko okolo družstva a kanálu, kanál IBV, kurty ….

Kultúrne akcie:

Mikuláš v r. 2018 v sále KD s vystúpením ľudovej speváčky Marianny Železnej a občerstvením, privítanie nového roka 2019 pri kostole s ohňostrojom a občerstvením, finančný príspevok na nový rok 2020 obec poslala na trasnsparentný účet do Prešova pre obyvateľov poškodenej bytovky, ohňostroj a pohostenie zabezpečil sponzor – fy KULL a členka kultúrnej komisie Ľudmila Kuľková, karneval detí MŠ a ZŠ, deň matiek 26.5. vystúpenie deti ZŠ a MŠ, Bábovka, Tarnovčan, obecné slávnosti 29.6. s programom pre deti Boborland, vystúpenie ľudových súborov, tanečná zábava v amfiteátri, medzinárodné cyklistické preteky prejazd cez obec, 22.9. Rozlúčka s letom  na bicykli na kopanine, stretnutie dôchodcov sa neuskutočnilo z dôvodu prípravy na rekonštrukciu sály, poslanci rozdali darčekové poukážky v hodnote 10 €  všetkým dôchodcom, starostka obce poukážky, kvety a darčeky oslávencom a najstaršej občianke, jesenná párty v ZŠ, program Vianočná zvada v MŠ, Mikuláš s balíčkami v roku 2019,

Základná škola  

-vydáva časopis Trnkáčik (občasník) veľký úspech u žiakov aj rodičov, v r. 2019 – 8. vydanie.

ZŠ – máme 10 deti – nárast o 4 žiakov, dotácia – úprava rozpočtu na prenesené kompetencie bola navýšená, obec podala žiadosť o dofinancovanie, schválené 1000 €. Demografická krivka stúpa, 5 detí na budúci rok do 1. ročníka, zvýšenia počtu obyvateľov a tým aj žiakov v ZŠ – IBV, nájomné byty, Jednoduché pozemkové úpravy

Riaditeľka ZŠ, vedúca ŠKD ( 50 % úväzok) aktívne sa zapájajú do kultúrneho a šport. života v obci – programy na obecné akcie, školské programy,  projekty a žiadosti o dotácie.  

Materská škola

divadielko Gašparko, deň detí, deň rodiny – rodičia s deťmi pri spoločnej opekačke, spoločné výlety, príprava programov na obecné akcie

MŠ – dotácia na 5 ročné deti navýšená

Obecné účty stav – z dôvodu ochrany údajov nezverejňujeme na web stránke, informácia osobne

Úvery – splácanie – úver na dokončenie domu nádeje z r. 2008, pri nástupe do funkcie starostky bol  vo výške cca 40 000 €, splatiť ešte k dnešnému dňu cca 14 000 €

Superlinka – len v prípade nedostatku financií pri nepredvídaných výdavkoch 

Plánované aktivity :

 • Zrealizovať všetky projekty, na ktoré bola podaná žiadosť o dotáciu
 • Rekonštrukcia chodníkov 2. etapa– zabezpečiť žiadosť a projekt na dotáciu – výzva v roku 2020
 • KŽP rekonštrukcia sály KD
 • Zabezpečiť požiarne auto
 • Zakúpenie kompostérov pre občanov na bioodpad s odborným výkladom kompostovania a osvetou
 • Zrekonštruovať a rozšíriť výčap (sklad) pri amfiteátri
 • Dokončiť asfaltovnie miestnych komunikácii a odkanalizovanie novej ulice cez projekt, výstavba novej miest.komunikácie a odvodňovacích kanálov na IBV lúky
 • Zvážiť výstavbu nájomného bytového domu – vybaviť žiadateľov, ktorým nebol pridelený byt v dvoch NBD
 • Oprava chodníka na cintoríne, vymeniť dlažbu, podaná žiadosť o dotáciu vo výške 5 000 € na SAŽP výzva POD 2020
 • Orez stromov okolo Sveržovky dokončiť
 • omaľovanie stĺpov MR, hydrantov
 • Kamerový systém namontovať podľa PD
 • Zateplenie stropu, rekonštrukcia elektroinštalácie v ZŠ
 • Detské ihrisko pri NBD
 • ČSOB – schválená dotácia na Telocvičňu pod holým nebom vo výške 3 000 € – realizácia v roku 2020

V oblasti kultúry čo nás čaká v roku 2020:

–  27.3.2020 Noc s Andersenom

 • – deň matiek, obecné slávnosti, zápis novonarodených detí
 • – jesenné (november) a vianočné party (december) v ZŠ a MŠ
 • – tradičné akcie obce podľa plánu kultúrnej komisie
 • – obecné slávnosti predbežne termín určený na sobotu 27.6.2020, návrh na opekačku, športové hry a posedenie pri hudbe

podanie žiadosti -Akvizícia knižníc – do 20.4.2020 – 5% spoluúčasť

– Vybavenie knižníc a menšia knižničná infraštruktúra – do 20.4.2020 – 20% spoluúčasť

Stav obyvateľov  r. 2019  štatistika – stav k 31.12.2019 – 400 obyvateľov – 193 mužov a 207 žien

 • Narodení – 4 chlapci
 • Zomrelí    – 3 ženy a 1 muž
 • Prihlásení – 20 osôb
 • Odhlásená – 1 osoba