VYHODNOTENIE ROKA 2020 OBEC TARNOV

1. Chodníky – v.r. 2018 zrealizovaná, skolaudovaná a preplatená z PPA rekonštrukcia chodníkov jedna strana. Projektová dokumentácia vypracovaná, podaná žiadosť o stavebné povolenie na podanie žiadosti o dotáciu z PPA, čakáme na vyhlásenie výzvy o NFP.

2. Kult. dom – zrealizovaná a skolaudovaná komplexná rekonštrukcia,  prvá žiadosť o platbu preplatená, druhá zaslaná na refundáciu nákladov. Interiérové vybavenie – stoly okrúhle, obdĺžnikové, nerezové pracovné stoly do kuchyne, chladnička, umývačka, kombinovaný sporák a regály boli zakúpené čiastočne z dotácie 1 500 € cez projekt PSK a z obecného rozpočtu. Dokúpili sme vybavenie sociálnych zariadení. Dokončiť potrebujeme internetové pripojenie a ozvučenie sály KD. V septembri sa uskutočnila 1. svadba po rekonštrukcii, s kladným hodnotením, viac sme pre pandémiu Covid 19 nestihli. Sála bola využitá na štyri kolá celoplošného testovania, občania mohli aspoň takto vidieť zmenu po rekonštrukcii.

3. Rekonštrukcia MŠ, knižnica a príslušná infraštruktúra, spolková činnosť- skolaudovaná, náklady podľa zmluvy preplatené, faktúry za práce naviac postupne vyplácame.

4. Dva nájomné bytové domy – 2 x 8 bytov (3×3 izb., 3×2 izb., 2×1 izb. v jednom NBD) plne obsadené nájomníkmi. Máme vytvorený zoznam žiadosti od žiadateľov o nájomný byt, v prípade  novej žiadosť o výstavbu NBD na základe rozhodnutia OZ, pre tých, ktorým byt nebol pridelený. Z dôvodu opakovaných presakov žúmp pri NBD, obec požiadala zhotoviteľa o nápravu, žiadané opätovne o odstránenie aj iných nedostatkov v NBD spísaných po stretnutí nájomníkov. Bol zaslaný reklamačný protokol, žiaľ nedošlo k ich odstráneniu.

5. Základná škola rekonštrukcia strechy a zateplenie stropu  – v  decembri 2019 podaná žiadosť na Environmentálny fond na dokončenie zateplenia stropu a výmenu osvetlenia – neschválená. Komplexná rekonštrukcia elektrických rozvodov, bleskozvod a maľby sú neoprávnené náklady v rámci výzvy, zrealizovať z rozpočtu obce. Do budúcna dať vypracovať projekt na využitie podkrovných priestorov. Výmena sanity a WC zrealizovaná z podpory sponzora.

6. Rekonštrukcia verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu na novej ulici zrealizovaná zároveň s výmenou stĺpov VSD a.s .  Obec podala žiadosť na MF o dotáciu na rekonštrukciu, zamietnutá z dôvodu presunu finančných prostriedkov na pandémiu.  Financované z rozpočtu obce, požiadame opäť o dotáciu. Rekonštrukcia VO, miestny rozhlas,  kamerový systém cez Bezpečnostný projekt z PRV 7.4 – neschválená žiadosť o dotáciu, podané odvolanie, nevyhodnotené.

7. Prevencia proti kriminalite – projekt na kamerový systém – dotácia 5 000 € v roku 2019, realizácia III. etapy bola v roku 2020 na ihrisku (2) a ZŠ (1). Ukončená, preplatená, vyúčtovaná, využívaná.

8. Oddychová zóna s detským ihriskom pri Nájomných bytových domoch cez MAS – žiadosť cez výzvu PRV 7.4 vo výške 30 000 € podaná v auguste 2019 – schválená, realizácia v jari 2021 po podpísaní zmluvy.

9. Projekt a žiadosť podanú na POD na rekonštrukciu spevnených plôch na cintoríne nám SAŽP neschválila, podali sme žiadosť o dotáciu na nadáciu Poštovej banky, nevyhodnotená zatiaľ.

10. Zaradenie DHZO do skupiny B, každoročne 3 000 € na vybavenie oblečenia požiarnikov, oprava a doplnenie techniky DHZ. Žiadosť o pridelenie hasičského vozidla IVECO, každý kto dal žiadosť má dostať, zatiaľ nebolo pridelené zásahové vozidlo

11. Cesta IBV Lúky – po vysporiadaní pozemkov vypracovať GO plán komunikácie, vyňatie z pôdy, projektovú dokumentáciu, stavebné povolenie, realizovať po dokončení 70 % výstavby rodinných domov.

12. Vodozádržné opatrenia na IBV Lúky – projekt. dokumentácia vypracovaná, podaná žiadosť o NFP z OP KŽP vo výške cca 157 000. Podaná žiadosť o územné konanie sa zasekla na OŽP – zaslaná žiadosť o vyjadrenie na VHMÚ Bratislava, do konca roka sa nevyjadrili, tým nemôžme doložiť dokumentáciu  a stratili sme možnosť o schválenie dotácie

13 .V+S WELDING – kolaudačné konanie právoplatné, prevádzka zahájená, zamestnaní 3 občania (Doicear, Paľuv, Knapová Zdenka)

14. Projekt na čističku a fekálne auto v spolupráci so Sveržovom cez GR VVS Košice – prebieha stavebné konanie.

15. Projekt PSK 2020 – žiadosť schválená vo výške 1 500 €, zakúpený boli pracovný stôl, chladnička, umývačka, kombinovaný sporák        

16. FPÚ – knižnica – akvizícia knižníc, schválené 1000 € na knihy

17. Pravidelne píšeme žiadosti a zapájame sa do menších projektov : Volkswagen 1 000 € a Nadácia ČSOB – telocvičňa pod holým nebom 3 000 €, Nadácia Orange – program E-školy – Programujeme spolu a hravo 1 000,- € (realizácia v r.2021), Matica slovenská – 250 € na program obecné slávnosti, Komunálna poisťovňa každoročne cca 100 € na kultúru,  Nadácia, Pošt. banka, Tesco projekt, Slov. sporiteľňa, VÚB banka – rôzne žiadosti o dotáciu podané

18. ÚPSVAR – Cesta na trh práce – pracovný pomer na plný úväzok do konca novembra – 1 zamestnanec, §12 – 4hodiny denne 1 pracovník, § 10 – 32 hod. na mesiac, po vyhlásení výzvy.

19. KNIHA O TARNOVE – rukopis sa dokončuje, návrh na grafickú úpravu, vydanie knihy v r. 2020 nebol možný z dôvodu znemožnenia prístupu do archívov pre pandémiu,  spracovanie na základe dohody p. Anton Medvec, fotografie a dokumenty o obci poskytnuté, zabezpečiť sponzorov od podnikateľov žijúcich alebo pôsobiacich v obci.

20. Kultúrne a športové akcie podľa plánu na rok 2020 nebolo možné uskutočniť z dôvodu vyhláseného núdzového stavu a zákazu zhromažďovania.

21. Odpady: poplatok za vývoz TDO zvýšený na 15 € bol dostatočný na pokrytie nákladov za vývoz, 3x do roka veľkokapacitný kontajner, separovaný zber pravidelne vyvážajú, zber papiera pre ZŠ – sklad pri ZŠ otvorený stále, nádoby na sklo – vyvážané po naplnení, od 1.1.2021 je povinnosťou občanov zbierať aj biologický odpad zo záhrad a kuchynský odpad, občanom bola zaslaná informácia o možnosti uskladňovať tento odpad vo vlastných kompostéroch, prípadne obec zabezpečí kompostéry a zaslané bolo čestné prehlásenie o zbere, na potvrdenie výnimky a preukázanie, že 100 % domácnosti kompostuje svoj odpad.

22. Dane z nehnuteľnosti – neboli zvyšované

23. nebolo zrealizované vyčistenie a prehĺbenie kanálu až k teľatníku aj napriek opakovaným žiadostiam na predstavenstvo Agrodružstva,  úprava poľnej cesty okolo DN až do Sveržova Agrodružstvom navozením makadamu, odstránením krovia a drevín.

24. Celkove bolo v r. 2020 vydaných pre obec, občanov, firmy na území obce stavebné povolenia na výstavbu rodinných domov – 1 zatiaľ, ďalšie sú v konaní, 8 kolaudačné konania, 13 ohlásení drob. stavieb, Odstránenie stavby 2 územné rozhodnutia 2, zmeny stavby pred dokončením 1

25. Nekonečné kosenie niekoľkokrát do roka  – dvor OcÚ, ZŠ, spojovací chodník, cintorín, ihrisko okolo družstva a kanálu, kanál IBV, NBD, kurty ….

Kultúrne akcie:

 • Mikuláš v r. 2020 bol zrealizovaný rozdávaním balíčkov po obci členmi kultúrnej komisie v maskách, vyzdobený stromček, vianočné osvetlenie po obci. Tradičné privítanie nového roka 2021 pri kostole s ohňostrojom a občerstvením nebol zrealizovaný, stretnutie dôchodcov sa neuskutočnilo z dôvodu pandémie, poslanci rozdali darčekové poukážky v hodnote 10 €  všetkým dôchodcom, starostka obce poukážky, kvety a darčeky oslávencom a najstaršej občianke.

Základná škola:

 •  vydáva časopis Trnkáčik (občasník) veľký úspech u žiakov aj rodičov,
 • ZŠ – do júna sme mali 10 žiakov, od septembra 14 žiakov, dotácia – úprava rozpočtu na prenesené kompetencie bola navýšená, rozpočet upravený a postačoval na náklady prevádzky v ZŠ. Demografická krivka stúpla, 4 detí na budúci rok do 1. ročníka, zvýšenie počtu obyvateľov a tým aj žiakov v ZŠ – IBV, nájomné byty, Jednoduché pozemkové úpravy
 • Riaditeľka ZŠ, vedúca ŠKD ( 72 % úväzok a 26 % dopĺňa úväzok riaditeľky) aktívne sa zapájajú do kultúrneho a šport. života v obci – programy na obecné akcie, školské programy,  projekty a žiadosti o dotácie. 

Materská škola

 • Aktivity v rámci možnosti podľa aktuálnej pandemickej situácie, brigáda pri úprave okolia KSB a úprava zariadení na detskom ihrisku, zamestnanci + rodičia detí  
 • MŠ – dotácia na 5 ročné deti navýšená

Pandémia Covid 19 – obec zabezpečovala testovanie obyvateľov pri pilotnom a celoplošnom testovaní 4 x v sále Kultúrného domu, zdravotníkov a administratívnych pracovníkov zabezpečovala obec, náklady na testovanie preplatené cez Okresný úrad Bardejov.

Obecné účty stav – z dôvodu ochrany údajov nezverejňujeme na web stránke, informácia osobne

Úvery – splácanie – úver na dokončenie domu nádeje z r. 2008, pri nástupe do funkcie starostky bol  vo výške cca 40 000 €, splatiť ešte k 31.12.2020  cca 8 000 €.

Úver – 60 000 € (10 rokov splatnosť) na doplatenie vzniknutých výdavkov pri prácach naviac pri projektoch realizovaných z dotácie, vybavenie kuchyne KD,

Superlinka – len v prípade nedostatku financií pri nepredvídaných výdavkoch 

Plánované aktivity :

 • Zrealizovať všetky projekty, na ktoré bola podaná a schválená žiadosť o dotáciu
 • Rekonštrukcia chodníkov 2. etapa– žiadosť o stavebné povolenie, doplnenie projekt o autobusovú niku a preveriť možnosti 3. etapy od mosta pokračovanie až po stavebniny, kanál na dažďovú vodu – žiadosť o realizáciu na SSC, žiadosť o dotáciu po vyhlásení výzvy.
 • Odkúpenie pozemkov, Geometrický plán na rozšírenie detského ihriska pre MŠ, požiadať o dotáciu na zmodernizovanie zariadenia, zrealizovať kompletné oplotenie ihriska (30 m už  osadené)
 • Zabezpečiť požiarne auto – preveriť stav našej žiadosti
 • Zakúpenie kompostérov pre občanov na bioodpad s odborným výkladom kompostovania a osvetou
 • Zrekonštruovať a rozšíriť výčap (sklad) pri amfiteátri
 • Dokončiť asfaltovnie miestnych komunikácii a odkanalizovanie novej ulice cez projekt, výstavba novej miest.komunikácie a odvodňovacích kanálov na IBV lúky
 • Zvážiť výstavbu nájomného bytového domu – vybaviť žiadateľov, ktorým nebol pridelený byt v dvoch NBD
 • Oprava chodníka na cintoríne, vymeniť dlažbu
 • Vyčistenie brehov od krovín a náletových drevín okolo Sveržovky
 • omaľovanie stĺpov MR, hydrantov
 • Zateplenie stropu, rekonštrukcia elektroinštalácie v ZŠ
 • Detské ihrisko pri NBD

V oblasti kultúry čo nás čaká v roku 2021 ak to pandémia a opatrenia dovolia :

 •  
 • – deň matiek, obecné slávnosti, zápis novonarodených detí, krst knihy o obci
 • – jesenné (november) a vianočné party (december) v ZŠ a MŠ
 • – tradičné akcie obce podľa plánu kultúrnej komisie

Stav obyvateľov  r. 2020  štatistika

stav k 31.12.2020 – 402 obyvateľov – 197 mužov a 205 žien

 • Narodení – 3 chlapci + 3 dievčatá
 • Zomrelí    –  7 žien + 4 muži
 • Prihlásení – 4 ženy + 6 mužov
 • Odhlásení – 2 ženy + 1 muž
 • Sobáše – 3