Zasadnutia

                       Plán zasadnutí OZ v prvej polovici roka 2021

25.6.2021

28.5.2021

23.4.2021

26.3.2021

12.2.2021

POZVÁNKA

Dňa 12. februára 2021 (piatok) sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Tarnove o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu, na ktoré Vás pozývam.

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Covid 19 – informácia o testovaní v obci
 5. Plán kultúrnych a športových podujatí na rok 2021
 6. Zníženie energetickej náročnosti v ZŠ Tarnov
 7. Informácia o projektoch
 8. Rôzne, diskusia
 9. Návrh na uznesenie

                       Plán zasadnutí OZ v druhej polovici roka 2020

P O Z V Á N K A

            Dňa 11. decembra 2020 (piatok) sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Tarnove o 17.30 hod. v zasadačke obecného úradu, na ktoré Vás pozývam.

Program :

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Schválenie rozpočtu na rok 2021 a návrh rozpočtu na roky 2022 a 2023, Stanovisko HK k rozpočtu
 5. Úprava rozpočtu za rok 2020
 6. Príkaz na inventarizáciu
 7. Rôzne, diskusia
 8. Návrh na uznesenie

                                                                                                          Anna Kuľková

                                                                                                          starostka obce

P O Z V Á N K A

            Dňa 26. novembra 2020 (štvrtok) sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Tarnove o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu, na ktoré Vás pozývam.

Program :

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Správa z finančnej kontroly
 5. Čerpanie rozpočtu k 31.10.2020
 6. Rozpočet na rok 2021
 7. Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia, testovanie
 8. Likvidácia biologického a kuchynského odpadu
 9. Kontrola detských ihrísk
 10. Rôzne, diskusia
 11. Návrh na uznesenie
 12. Záver

                                                                                                          Anna Kuľková

                                                                                                          starostka obce

P O Z V Á N K A

            Dňa 25. septembra 2020 (piatok) sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Tarnove o 19.00 hod. v zasadačke obecného úradu, na ktoré Vás pozývam.

Program :

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Správa z finančnej kontroly
 5. Organizovanie verejných podujatí podľa nariadení Úradu verejného zdravotníctva :  – Verejná schôdza -Stretnutie dôchodcov – Zápis novonarodených detí
 6. Zmeny v odpadovom hospodárstve
 7. Výzvy Environmentálného fondu
 8. Rôzne, diskusia
 9. Návrh na uznesenie
 10. Záver

                                                                                                          Anna Kuľková

                                                                                                          starostka obce

P O Z V Á N K A

            Dňa 28. augusta 2020 (piatok) sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Tarnove o 19.00 hod. v zasadačke obecného úradu, na ktoré Vás pozývam.

Program :

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Správa nezávislého audítora
 5. Kolaudačné konanie Kultúrny dom – stavebná úprava – zníženie energ. náročnosti
 6. Smernica o používaní pečiatok na obecnom úrade
 7. Úprava rozpočtu
 8. Žiadosť o úver
 9. Rôzne, diskusia
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver

                                                                                                           Anna Kuľková

                                                                                                          starostka obce

 Plán zasadnutí OZ v prvej polovici roka 2020

24.1.2020

21.2.2020

27.3.2020

24.4.2020

22.5.2020

26.6.2020

POZVÁNKA – Aktualizovaná

            Dňa 2. júla 2020 (piatok) sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Tarnove o 19.00 hod. v zasadačke obecného úradu, na ktoré Vás pozývam.

Program :

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Individuálna výročná správa za rok 2019
 5. Záverečný účet obce Tarnov a rozpočtové hospodárenie za rok 2019, stanovisko HK k návrhu záverečného účtu za rok 2019
 6. Plán kontrolnej činnosti II. polrok
 7. Správa z finančnej kontroly za I.Q.2020
 8. Rôzne, diskusia
 9. Návrh na uznesenie
 10. Záver

                                                                                                          Anna Kuľková

                                                                                                          starostka obce

Plán zasadnutí OZ v prvej polovici roka 2019

18.1.2019

P O Z V Á N K A

            Dňa 18. januára 2019 (piatok) sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Tarnove o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu, na ktoré Vás pozývam.

Program :

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Správa nezávislého audítora
 5. Web stránka obce
 6. Projekty a žiadosti o dotácie
 7. Zásady odmeňovania poslancov a členov obecných komisií
 8. Rokovací poriadok
 9. GDPR – poslanci
 10. JPÚ Pod Horou
 11. Komunitný plán obce
 12. Zasadnutie členov komisie pre kultúru a šport
 13. Rôzne – diskusia
 14. Návrh na uznesenie
 15. Záver

15.2.2019

P O Z V Á N K A

            Dňa 15. februára 2019 (piatok) sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Tarnove o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu, na ktoré Vás pozývam.

Program :

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Prerokovanie Rokovacieho poriadku a Zásad odmeňovania poslancov a členov komisií
 5. Informácia o JPÚ Pod Horou a JPÚ na Stave
 6. Pridelenie bytov v NBD žiadateľom
 7. Prerokovanie výstavby 3. NBD
 8. Inventarizácia majetku obce
 9. Rôzne – diskusia
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver

15.3.2019 – Zmena dátumu na 18.3.2019

P O Z V Á N K A

            Dňa 15. marca 2019 (piatok) sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Tarnove o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu, na ktoré Vás pozývam.

Program :

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Komunitný plán sociálnych služieb 2019-2023
 5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za r.2019
 6. Správa z finančnej kontroly
 7. Výstavba miestnej komunikácie – IBV Lúky
 8. Komunálny odpad
 9. Rôzne – diskusia
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver

12.4.2019

P O Z V Á N K A

            Dňa 12. apríla 2019 (piatok) sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Tarnove o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu, na ktoré Vás pozývam.

Program :

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2019
 5. NBD – nájomné zmluvy, terénne úpravy, nedokončené práce – prizvanie zástupcov firmy Domega 
 6. Primabanka – Superlinka
 7. Žiadosť o odkúpenie pozemku
 8. Príprava verejnej schôdze občanov obce Tarnov
 9. Rôzne – diskusia
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver

17.5.2019

P O Z V Á N K A

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Záverečný účet obce Tarnov, stanovisko HK k návrhu záverečného účtu za rok 2018
 5. Individuálna výročná správa obce Tarnov za rok 2018
 6. Správa z finančnej kontroly
 7. Plán zasadnutí OZ na II. polrok 2019
 8. Príprava Dňa matiek 26.5.2019
 9. Rôzne – diskusia
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver

14.6.2019

P O Z V Á N K A

            Dňa 14. júna 2019 (piatok) sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Tarnove o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu, na ktoré Vás pozývam.

Program :

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Obecné slávnosti 29.6.2019 – TOZ
 5. Realizácia schválených projektov, dotácii.
 6. Výzvy na predkladanie žiadosti o dotácie
 7. Odpadové hospodárstvo
 8. Rôzne – diskusia
 9. Návrh na uznesenie
 10. Záver

16.8.2019

P O Z V Á N K A

            Dňa 16. augusta 2019 (piatok) sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Tarnove o 19.00 hod. v sále Kultúrneho domu, na ktoré Vás pozývam.

Program :

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. VZN o príspevkoch v školských zariadeniach MŠ,  ŠKD, ŠJ
 5. Rekonštrukcia budovy Ocú, obmedzená prevádzka Ocú, MŠ, ŠJ
 6. Schválená dotácia na rekonštrukciu strechy v ZŠ
 7. Rôzne – diskusia
 8. Návrh na uznesenie
 9. Záver

20.9.2019

P O Z V Á N K A

            Dňa 20. augusta 2019 (piatok) sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Tarnove o 19.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Tarnove, na ktoré Vás pozývam.

Program :

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Verejné osvetlenie IBV Lúky
 5. Odvodňovací kanál
 6. Požiarna zbrojnica – vyúčtovanie projektu
 7. Rôzne – diskusia
 8. Návrh na uznesenie
 9. Záver

18.10.2019

P O Z V Á N K A

            Dňa 22. novembra 2019 (piatok) sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Tarnove o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu, na ktoré Vás pozývam.

Program :

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Návrh rozpočtu, stanovisko kontrolóra k rozpočtu
 5. VZN o miestnych  daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Tarnov
 6. Správa z finančnej kontroly za III. Štvrťrok 2019
 7. Rôzne – diskusia
 8. Návrh na uznesenie
 9. Záver

15.11.2019

13.12.2019

P O Z V Á N K A

            Dňa 12. decembra 2019 (štvrtok) sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Tarnove o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu, na ktoré Vás pozývam.

Program :

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Schválenie rozpočtu na rok 2020, stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2020-2022
 5. VZN o miestnych  daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Tarnov
 6. Plán kontrolnej činnosti HK na 1.polrok 2020
 7. Rôzne – diskusia
 8. Návrh na uznesenie
 9. Záver

P O Z V Á N K A

            Dňa 22. mája 2020 (piatok) sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Tarnove o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu, na ktoré Vás pozývam.

Program :

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Čerpanie rozpočtu za I.Q.2020, návrh na úpravu rozpočtu
 5. Kultúrne a športové akcie v obci v čase pandémie Covid 19
 6. Rekonštrukcia Kultúrneho domu – zhodnotenie priebehu prác
 7. Úprava poplatkov v MŠ, ŠKD, ŠJ- režijné poplatky, počas uzavretej prevádzky
 8. Rôzne
 9. Návrh na uznesenie
 10. Záver

POZVÁNKA

Dňa 28. mája 2020 (štvrtok) sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Tarnove o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu, na ktoré Vás pozývam.

Program :

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Čerpanie rozpočtu za I.Q.2020, návrh na úpravu rozpočtu
 5. Kultúrne a športové akcie v obci v čase pandémie Covid 19
 6. Rekonštrukcia Kultúrneho domu – zhodnotenie priebehu prác
 7. Úprava poplatkov v MŠ, ŠKD, ŠJ- režijné poplatky, počas uzavretej prevádzky
 8. Rôzne
 9. Návrh na uznesenie
 10. Záver

                                                                                                          Anna Kuľková

                                                                                                          starostka obce

POZVÁNKA

            Dňa 2. júla 2020 (piatok) sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Tarnove o 19.00 hod. v zasadačke obecného úradu, na ktoré Vás pozývam.

Program :

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Individuálna výročná správa za rok 2019
 5. Záverečný účet obce Tarnov a rozpočtové hospodárenie za rok 2019, stanovisko HK k návrhu záverečného účtu za rok 2019
 6. Plán kontrolnej činnosti II. polrok
 7. Správa z finančnej kontroly za I.Q.2020
 8. Rôzne, diskusia
 9. Návrh na uznesenie
 10. Záver

                                                                                                          Anna Kuľková

                                                                                                          starostka obce