Obec Tarnov - Aktuality

Pozvánka na OZ

Dňa 28. mája 2020 (štvrtok) sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Tarnove o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu, na ktoré Vás pozývam. Program : Otvorenie zasadnutia Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Kontrola plnenia uznesení Čerpanie rozpočtu za I.Q.2020, návrh na úpravu rozpočtu Kultúrne a športové akcie v obci v čase pandémie Covid 19 Rekonštrukcia Kultúrneho domu – zhodnotenie priebehu prác Úprava […]

Oznam

Obecný úrad v Tarnove Vám oznamuje, že od 24. apríla 2020 bude pri Obecnom úrade umiestnený kontajner na nadrozmerný odpad. Žiadame občanov, ktorí majú nadrozmerný odpad, aby využili túto možnosť. Do kontajnera sa nesmie dávať azbestovocementová krytina, nebezpečný odpad a odpad, ktorý je vyvážaný z obce ako separovaný zber v menších rozmeroch