Zápis do MŠ Tarnov na školský rok 2021/22

P O Z V Á N K A

            Dňa 26. marca 2021 (piatok) sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Tarnove o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu, na ktoré Vás pozývam. Program : Otvorenie zasadnutia Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Kontrola plnenia uznesení Správa z finančnej kontroly za IV.Q.2020 Správa z kontrolnej činnosti HK za rok 2020 Kniha o obci – štruktúra knihy, grafická úprava Modernizácia cesty 1/77 Stavebné […]

© 2021 | Obec Tarnov | Všetky práva vyhradené
Web by: MG