Charakteristika pedagogického zboru

Na škole pracujú 4 zamestnanci. Z toho sú dvaja  pedagogickí zamestnanci, jeden nepedagogický zamestnanec (upratovačka – školníčka) a miestny rímo-katolický farár, ktorý vyučuje náboženskú výchovu. Pedagogickí zamestnanci sú odborne a  pedagogicky kvalifikovaní pre vykonávanie svojej práce. Celkovú úroveň zvyšovania kvality výchovno – vzdelávacieho procesu realizujeme tak, že každý pedagogický zamestnanec má vypracovaný plán ďalšieho vzdelávania počas školského roka, ktorý je v závere roka vyhodnocovaný.

Okrem toho vyučujúci si zvyšujú svoju odbornú úroveň aj tým, že sa zapájajú do aktivít poriadaných Metodickým centrom v Prešove, CVČ v Bardejove, Školským úradom Šveržov, 

a  inými organizáciami v okrese a kraji. Pravidelne si dopĺňajú odborné spôsobilosti v oblasti IKT, cudzích jazykov, priebežne sa špecializujú podľa potrieb školy v oblasti environmentálnej výchovy, žiakov so ŠPP, protidrogovej výchovy a zdravého života. Prirodzene udržujú pozitívnu klímu a dokážu správne odhadnúť, čo žiaci práve potrebujú.

Majú  zmysel pre povinnosť, kreativitu a flexibilitu  vo výchovno – vzdelávacom procese. Aktívne reagujú na zmeny týkajúce sa  modernizácie a  skvalitnenia  pedagogickej práce. Svedomito sa zapájajú do kultúrno – spoločenského diania v obci (príprava kultúrnych a športových podujatí) a príležitostne publikujú články do regionálnych  novín. Svoje doterajšie skúsenosti odovzdávajú študentom vysokých škôl počas súvislej praxe na škole a takto ich pripravujú na učiteľské povolanie a uvádzajú začínajúcich učiteľov do pedagogickej praxe.