Charakteristika školy

Základná škola v Tarnove sa nachádza v južnom okraji Nízkych Beskýd, v údolí rieky Tople, v Ondavskej vrchovine, 9,5km od Bardejova na severozápad.

ZŠ je málotriednou a zároveň jednotriednou základnou školou bez právnej subjektivity. Od roku 2002 patrí pod správu obce Tarnov, ktorá je jej štatutárnym zástupcom a zriaďovateľom, od čoho sa odvíja jej vystupovanie, konanie, možnosti a rozhodovanie. Je jedinou školou v obci, ktorá poskytuje výchovu a vzdelávanie žiakov.

Od svojho prvopočiatku stála a dodnes stojí uprostred dediny v susedstve rímsko-katolického kostola. V budove sú dve triedy, riaditeľňa, sociálne zariadenia. Trieda, v ktorej prebieha edukačný proces je vybavená počítačmi. Druhá trieda je vybavená na výučbu telesnej výchovy a školského klubu detí. V súčasnosti školu navštevuje 11 žiakov t.j. škola je jednotriedna.

Našu školu navštevujú žiaci z  tunajšej obce, ale aj z okolitých obcií – Rokytov, Kružľov, Vyšný Tvarožec. V súčasnosti nemáme žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Všetci žiaci školy majú možnosť sa stravovať v školskej jedálni, ktorá je zriadená pri materskej škole. Všetkým žiakom sa usilujeme vytvoriť  podmienky podľa  ich individuálnych potrieb a záujmov.

ZŠ má dobré podmienky pre výchovno–vzdelávací proces. Je plynofikovaná a kapacitne  postačuje. Škola má dve  učebne. Obidve učebne slúžia na výchovno-vzdelávací proces a pre potreby ŠKD. 

Našim cieľom je vytvoriť spoločnú humánnu komunitu všetkých klientov a priaznivú pracovnú klímu pre všetkých . Aby sa žiaci i pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie, kladieme dôraz na upravené a estetické prostredie tried, školského dvora, chodieb.  Aktuálne informácie o aktivitách školy sú zverejnené  na nástenkách. Sn