Dlhodobé projekty

V oblasti športu

          Vďaka  dobrým podmienkam pre vykonávanie športových aktivít sa škola  v spolupráci s OÚ Tarnov a rodičmi angažuje v organizovaní rôznych športových aktivít takmer v každom ročnom období –Zimná olympiáda, Korčuľuje celá rodina, Plavecký výcvik, Juniáles.

           V oblasti IKT

Škola je zapojená do projektu Infovek.

          V oblasti kultúry – kultúrne poukazy

         Škola každoročne pripravuje projekty zamerané na uchovávanie ľudových tradícií a zvykov na dedine formou kultúrnych programov: Posedenie s dôchodcami, Mikuláš, Deň  matiek, Fašiangy, Karneval, Deň otcov, Juniáles. Pozitívny vzťah ku kultúre pestujeme u žiakov prostredníctvom návštevy divadelného predstavenia v DJZ Prešov, návštevy kina, návšteva planetária, návšteva kúzelníka,… Zapájame sa do literárnych a výtvarných súťaží v rámci okresu. Prostredníctvom školských výletov navštevujeme hrady a zámky, jaskyne a múzeá ľudovej kultúry na Slovensku.

          V oblasti záujmovej činnosti – vzdelávacie poukazy

V rámci krúžkovej činnosti si môžu žiaci vybrať z ponuky školy rôzne aktivity o ktoré majú záujem. Žiaci sa zdokonaľujú v cudzom jazyku,  pohybových a tanečných zručnostiach a v IKT.