História DHZ

Tradícia organizovaného hasičstva v obci siaha do r. 1894, kedy bola založená hasičská čata s veliteľom Jánom Delejom. Hasičský oddiel, ktorému velil Ján Gojdič bol zriadený pre obce Tarnov a Kurov. Čata aj oddiel patrili do XXVIII. Gaboltovskej stotiny. Po vzniku Československej republiky existoval v Tarnove povinný hasičský zbor, ktorému velil Peter Knap, mal 10 členov a dvojkolesovú ručnú striekačku so 40 m. hadíc a 8 m. savíc. Na valnom zhromaždení 13.3.1932 bol v obci založený dobrovoľný hasičský zbor so 7 členným výborom v zložení: veliteľ Peter Knap, 1. nám. veliteľa Ján Kuľka, 2. nám. veliteľa Peter Galik, tajomník Ján Juhás Duda, pokladník Martin Šavčiak, strojník Peter Harňák a revízor Pavol Ceľuch. Následne 21.4.1932 boli schválené stanovy DHZ. V tomto období mal zbor 24 členov. Hasičský sklad na úschovu ručnej striekačky bol postavený v r. 1944.

Po reorganizácii DHZ v r. 1953 bol zvolený nový výbor na čele s predsedom Františkom Delejom a veliteľom Andrejom Knapom. Pomerne veľká členská základňa umožnila zriadiť až 3 hasičské družstvá po 9 členoch. Z techniky však jednota mala len ručnú striekačku. Postupne sa členská základňa hasičského zboru rozširovala. V r. 1972 mal zbor 44 členov, z toho 9 žien, v r. 1985 60 členov z toho 14 žien a v r. 2005 mal zbor 68 členov z toho 16 žien, čím sa zbor zaradil medzi najväčšie v okrese. Pozoruhodný je počet a aktivita žien.

historiadhz

DS 16

Z hľadiska technického došlo k zlepšeniu v tom, že zbor obdržal koncom 50. r. pojazdnú autocisternu „ZILL“, neskôr motorovú striekačku DS 16 a v 80. rokoch Aviu 31 DVS 12. V posledných 3 desaťročiach dosahovali hasičské družstvá na obvodových a okresných súťažiach dobré umiestnenia. Napr. v r. 1977 získalo družstvo mužov II. výkonnostnú triedu, na okresnej súťaži v Bardejove v r. 1985 obsadilo družstvo pekné 4. miesto, aj napriek tomu, že mali požičanú striekačku a družstvo žien v r. 1991 2. miesto. Výborné výsledky zaznamenalo družstvo dorasteniek, ktoré na okresných súťažiach v r. 2002-2004 získalo dve 3. miesta a dve 1. miesta.

Od r. 1953 funkciu predsedu zboru vykonávali: Adam Hlaď, Karol Haniš, Jozef Delej st., Ján Fecko, Jozef Ceľuch, Emil Silvester, Jozef Delej, Ján Šafčák a Jozef Host. Vo funkcii veliteľa boli: Tomáš Harňák, Andrej Šott, Jozef Host, Jozef Harňák, Andrej Juhas, Tomáš Lazor, Jozef Ropjak, Ján Šafčák, Stanislav Gaľan, Jozef Gaľan. Veľa poctivej práce vykonali členovia zboru a tým prispeli k rozvoju miestneho hasičstva i rozvoju obce.