Kuchynský odpad – informácia

Vážení občania!

        Na základe zákona č. 460/2019, ktorým sa mení a dopĺňa č. 79/2015 Z.z. o odpadoch je určené, že obec má zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu podľa §81 odsek 7 písm. b) :

1. Biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu

2. Jedlých olejov a tukov

3. Biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov

     V súčasnosti spoločnosť FURA zabezpečuje vývoz jedlých olejov.

Biologicky rozložiteľný odpad sa od občanov nezbieral, pretože obce si uplatnili výnimku, ktorá platí do 31.12.2020 a to, že najmenej 50% obyvateľov obce kompostuje vlastný odpad.

     Zákon č. 460/2019 upravuje podmienky nakladania s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a výnimky.

Jedna z najdôležitejších je tá, keď obec preukáže, že 100% domácnosti kompostuje kuchynský odpad, tak nemusí zabezpečiť jeho zber.

Žijeme na dedine, väčšina obyvateľov obce kompostuje na svojom pozemku v zakúpených alebo podomácky vyrobených kompostéroch. Na základe týchto skutočností Vás chceme požiadať o vyplnenie, podpísanie a doručenie čestného vyhlásenia do kancelárie Obecného úradu v Tarnove do 10.12.2020, aby sme mohli zdokladovať, že 100 % domácnosti kompostuje. Účinnosť zákona je od 1.1.2021.

            Spoločnosť FURA môže zabezpečiť kompostéry o objeme 1 000 L za cenu 60 € s DPH vrátane dopravy, aby sme si vedeli lepšie uplatniť výnimku a preukázať, že 100 % domácností kompostuje vlastný odpad. Vzorový kompostér je na obecnom úrade.

      V prípade, že si obec neuplatní výnimku musí občanom zabezpečiť zber kuchynského odpadu za poplatok. Spoločnosť FURA ponúka 2 varianty :

  1. Domácnosť dostane uzatvárateľné 10 l vedierko, do ktorého budú občania ukladať kuchynský odpad v kompostovateľnom vrecku. Vedierko sa v deň vývozu minimálne raz za 14 dní vyloží pred bránu. Zamestnanci FURA vedierko vyprázdnia aj s kompostovateľným vreckom. Kompostovateľné vrecká označené našim logom budú na základe objednávky dodané na OÚ.
  2. Vozidlo bude v určitý čas pristavené v obci na určenom mieste, kde občania budú môcť doniesť kuchynský odpad v kompostovateľnom vresku označené logom FURA.

Budú sa brať len kompostovacie vrecúška označené logom firmy.

Zákon určuje minimálny vývoz každých 14 dní a minimálny objem 250 l na občana/rok.

Finančná náročnosť:

Občania doteraz platia za vývoz TDO 15 € osoba/rok. Pri vlastnom kompostovaní poplatok zostáva nezmenený. Pri vývoze kompostu sa cena zvýši takto:

  • Nákup uzatvárateľných 10 l plastových vedierok s pevným vrchnákom hnedej farby – cena 6,00€/ks  s DPH vrátane dopravy
  • Kompostovateľné 10 l vrecúška na zber kuchynského odpadu označené logom FURA – cena 1,20€/ks s DPH. Berú sa len označené vrecúška. Občania si kupujú vrecúška podľa potreby.

Odvoz kuchynského odpadu – paušálna cena :

Variant 1 – zarátava sa pristavenie vozidla, čas strávený v obci a prejdené km

Variant 2 – zarátava sa pristavenie vozidla a čas strávený v obci

Cena za odvoz sa bude pohybovať od 25 € do 500 € podľa veľkosti obce  a varianty zberu. Bude sa fakturovať stanoveným paušálom 1x mesačne.

                                                                                              Obecné zastupiteľstvo Tarnov