Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania k otvoreniu školského roka 2020/2021

Riaditeľstvo školy, v súvislosti s pretrvávajúcou pandémiou COVID-19 a na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva a MŠVVaŠ SR oznamuje, že upravuje podmienky k otvoreniu školského roka 2020/2021 a k organizácii výchovy a vzdelávania a zároveň vyzýva rodičov k ich dôslednému dodržiavaniu:

1. Otvorenie školského roka sa uskutoční dňa 2. 9. 2020 v čase od 8,00 hod. do 8,30 hod. pred budovou školy, v prípade nepriaznivého počasia v triede.
Rodičia, ktorí sprevádzajú svoje deti, do školy nevstupujú. Výnimku tvoria rodičia prvákov. Tí môžu vstúpiť a sprevádzať svoje deti počas prvého dňa, samozrejme s použitím ochranného rúška.

2. Výchovno-vzdelávací proces bude prebiehať od 3. 9. 2020 podľa riadneho rozvrhu hodín. Pri organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu škola upravuje prevádzkové podmienky a vydáva opatrenia smerujúce k implementácii odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva a sú založené na princípe ROR (Rúško-Odstup-Ruky).

3. Dochádzka žiakov na vyučovanie je povinná.

4. V čase od 2. 9. 2020 – 14. 9. 2020 je používanie rúška v interiéri školy pre žiakov 1. – 4. ročníka odporúčané.

5. Telovýchovná činnosť sa bude realizovať len v exteriéri.

6. Činnosť v ŠKD bude zabezpečená podľa záujmu od 3. 9. 2020.

7. Žiakom, ktorí sa zúčastnia vyučovania, bude poskytnutá strava v školskej jedálni bežnou formou na základe záväznej prihlášky. Stravovanie začína od 3. 9. 2020.

8. Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie všetkých hygienicko epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy a pri odchode žiaka zo školy, resp. školského klubu detí (nosenie rúšok dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).

9. Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy:
a) zdravotný dotazník žiaka (príloha č.1) –


b) po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (príloha č. 2)

10. Žiak prichádza do školy a odchádza zo školy v čase podľa rozvrhu hodín len s rodičom, príp. inou osobou žijúcou v spoločnej domácnosti. Zákonnému zástupcovi nebude umožnené vstupovať do priestorov školy. V nevyhnutnom prípade žiaka môže v budove školy sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca.

11. Zákonný zástupca, ktorý príde pre žiaka, nevstupuje do priestorov školy, čaká ho pred vchodom. Odporúčame minimalizovanie zhromažďovania osôb pred základnou školou.

12. Zákonnému zástupcovi odporúčame obmedziť osobnú komunikáciu, odporúčame komunikovať so školou (riaditeľka,učiteľka-vychovávateľka) prostredníctvom telefonicky, na spoločbom chate ZŠ Tarnov,prípadne prostredníctvom mailovej pošty: zstarnov@gmail.com.
.

13. Škola zabezpečí ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty žiakov povereným zamestnancom bezdotykovým teplomerom pri vstupe do základnej školy.

14. Škola žiakovi neumožní zúčastniť sa výchovno-vzdelávacieho procesu v prípade:
– pri príznakoch akéhokoľvek ochorenia (kýchanie, kašľanie, zvýšená teplota nad 37,5°C a pod.)
– ak žiak nebude mať každý deň so sebou 2ks ochranné rúška a jednorázové hygienické vreckovky.

15. Ak sa žiak z akéhokoľvek dôvodu nezúčastní vyučovania, zákonný zástupca musí túto skutočnosť oznámiť telefonicky, prípadne mailom.

16. V prípade, že pedagogický zamestnanec zaznamená u žiaka podozrenie na prenosné ochorenie, bezodkladne o tejto situácii informuje zákonného zástupcu.

17. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola žiakovi nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Kým trvá dôvod karantény žiaka, žiak nemôže navštevovať školu.

V Tarnove, 27. 8. 2020 riaditeľka školy