Organizácia prijímacieho konania

Prijímacie konanie na základnú školu sa koná v mesiaci január – február zápisom žiakov do 1. ročníka. Samotnému zápisu predchádza dialóg medzi učiteľkami MŠ a ZŠ. Vyučujúce nám podajú informácie o telesnom a mentálnom vývine každého dieťaťa. V prípade zistenia porúch situáciu riešime v spolupráci s rodičmi a OPPP v Bardejove.

Zápisu sa zúčastňujú rodičia budúcich prvákov, ktorí prichádzajú do školy v sprievode učiteliek a detí z MŠ. Tento zápis sa uskutočňuje hravou formou v rozprávkovom štýle. Rozhovorom a rôznymi činnosťami, ktoré dieťa vykonáva prostredníctvom rôznych aktivít, vyučujúca zistí úroveň zrelosti dieťaťa na vstup do ZŠ. V prípade zistenia väčších mentálnych nedostatkov u dieťaťa odporúčame rodičom, aby sa poradili s pracovníkmi OPPP v Bardejove. Do prvého ročníka sa prijímajú žiaci na základe rozhodnutia, ktoré  vydáva riaditeľ školy, a ktoré obdrží  zriaďovateľ aj rodičia budúcich prvákov.