P O Z V Á N K A

            Dňa 26. marca 2021 (piatok) sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Tarnove o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu, na ktoré Vás pozývam.

Program :

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Správa z finančnej kontroly za IV.Q.2020
 5. Správa z kontrolnej činnosti HK za rok 2020
 6. Kniha o obci – štruktúra knihy, grafická úprava
 7. Modernizácia cesty 1/77
 8. Stavebné úpravy na ceste III/3485 Tarnov, Gaboltov
 9. Cyklistický chodník Tarnov – Sveržov
 10. Zníženie energetickej náročnosti ZŠ, rekonštrukcia el. vedenia, zateplenie podkrovia
 11. Rôzne, diskusia
 12. Návrh na uznesenie

                                                                                                          Anna Kuľková

                                                                                                          starostka obce