ŠKD pri ZŠ Tarnov

PRAVIDLÁ BEZPEČNÉHO ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ

·        Pobyt v ŠKD sa začína o 11.40 h.

·        Na obed a z obeda odchádzam v sprievode vychovávateľky alebo učiteľky.

·        Pred vstupom do budovy MŠ si uvedomím, že škôlkari majú popoludňajší  odpočinok, preto sa správam nehlučne, po schodoch nebehám, neskáčem. 

·        Z obedu sa vyhlasujem deň vopred alebo do 8.00 h daného dňa u vedúcej školskej jedálne.

·        Dodržiavam pravidlá cestnej premávky – po chodníku ideme vo dvojiciach, nebeháme, navzájom do seba nestrkám, cez cestu prechádzame po vyznačenom priechode pre chodcov.

·        V priestoroch školskej jedálne sa prezúvam. Topánky vzorne uložím na určené miesto, kabáty/vetrovky si vešiam na vešiak.

·        Dodržiavam hygienické zásady – pred obedom si umývam ruky, po obede si umývam zuby.

·        Ak sa necítim dobre alebo sa zraním, okamžite to ohlásim vychovávateľke.

·        Nikdy svojvoľne neopúšťam priestory ŠKD.

·        Pri pobyte mimo budovy sa riadim pokynmi vychovávateľky.

·        V čase záujmovej, relaxačnej a rekreačnej činnosti sa správam bezpečne.

·        K vybaveniu a zariadeniu ŠKD sa správam šetrne.

·        Po ukončení činnosti odložím vypožičané predmety na pôvodné miesto.

·        V čase určenom na učenie si starostlivo, s maximálnym sústredením plním zadané úlohy, nevyrušujem ostatných pri práci.

·        K spolužiakom sa správam kamarátsky, milo, nehádam sa.

·        Neskáčem do reči, ak niekto iný rozpráva.

·        Dodržiavam zásady slušného správania – pozdravím sa, používam „zázračné slovíčka“: Ďakujem!, Prosím!, Prepáč!, …

·        Pobyt v ŠKD sa končí o 16.00 h., odchod z ŠKD oznámim vychovávateľke.

S uvedenými pravidlami súhlasím a budem ich dodržiavať.