Spolupráca s rodičmi a inými subjektami

Škola veľmi dobre spolupracuje s Obecným úradom v Tarnove, s MŠ v Tarnove  s  dobrovoľnými organizáciami v obci – hasičský dobrovoľnícky zbor, červený kríž,… a ostatnou verejnosťou. Veľmi dobrá komunikácia prevláda medzi školou a rodičmi prostredníctvom poradných orgánov školy – Rada školy, Združenie rodičov školy.

  • Rada školy sa stretáva 2x ročne, pozostáva z  5 – tich členov (1 pedagogický zamestnanec,1 nepedagogický zamestnanec, 2 z radov rodičov, 1 poslanec obecného zastupiteľstva). RŠ má vlastný plán činnosti a vlastnú legislatívu. Pri ZŠ pôsobí ako poradný orgán. Podieľa sa na schvaľovaní ročného plánu školy, majú možnosť vyjadriť sa k autoevalvácií  školy, pomáhajú riešiť rôzne problémy na škole, podávajú návrhy na skvalitnenie výchovno–vzdelávacieho procesu.
  • 3x ročne sa stretávajú rodičia na celoškolskom a triednickom rodičovskom združení kde na základe vzájomnej konzultácie sa obidve strany  informujú  o žiakovi, jeho správaní a vzdelávacích výsledkoch.
  • Konzultačné hodiny pre rodičov na škole sú stanovené 1x mesačne. Vyučujúci sa snažia byť k rodičom prístupní a ústretový pri riešení problémov.
  • Spolupráca s OPPP v Bardejove – podľa potreby zo strany žiaka so zreteľom na ochranu osobných údajov a diskrétnosti  uvedených údajov v správe OPPP.
  • Spolupráca s podnikateľskými subjektmi – sponzorská činnosť, pomoc pri úprave okolia školy, zhotovovanie učebných pomôcok,..