Verejná schôdza 2018

VEREJNÁ SCHODZA 28.9.2018 o 17.00 hod.- sála KD

štatistika

Počet žiakov v ZŠ 2014-2023

Nárast počtu žiakov-graf

1. Chodníky – v.r. 2015 projektová dokumentácia, delimitácia do majetku obce + stavebné povolenie, žiadosť cez PRV 7.2 rozpočet 89 000 € (len do výšky 100 000 €) jedna strana chodníkov–schválený projekt, po VO a korekcii z Poľnohospodárskej platobnej agentúry  77 375,31 €

Pripravujeme projektovú dokumentáciu a stavebné povolenie na podanie žiadosti o dotáciu z PPA, výzva má byť vyhlásená 10/2018.

2. Kult. dom – zateplenie, elektroinštalácia, žiadosť do výšky 100 000 €, stav. povolenie, projekt cez PRV 7.4 – zrušená výzva

Podaný projekt cez KŽP 431 v októbri 2017 – na komplexnú rekonštrukciu interiéru KD, zateplenie, elektroinštalácie, kúrenie, vzduchotechnika, rekuperácia, teplá voda, nové radiátory, dvere, javisko, podlahy, bezbariérový vchod 224 231,08 €

3. Rekonštrukcia MŠ (rozšírenie kapacity ),  OcÚ, knižnica, spolková činnosť- projekt v hodnote 175 103,12 €, využitie podkrovia na sklady, knižnica, archív, škôlku presťahovať na poschodie, vymeniť s priestormi OcÚ, v škôlke máme 19 detí a neprijaté detí, teraz je kapacita MŠ 15 detí 

4. Bytový dom – r. 2016 1.žiadosť – neschválená – 2.žiadosť r. 2017 po úprave projektu (energetické certifikáty) – schválená 538 580 € – 65 % z celkového rozpočtu úver s 1 % úrokom zo ŠFRB (úver splácaný nájomným) a 290 000 € – 35 % z rozpočtu nenávratná dotácia z MVaRR, výstavba zahájená vo februári 2018, momentálne sa rieši už zateplenie BD, vn. omietky, potery, dlažby, osadenie sanity, žumpy zrealizované, do konca r. prístupová cesta a parkoviska, kolaudácia najneskôr 6/2019,

Zaevidovaných 32 žiadostí o pridelenie bytu, len 16 bytov – 3×3 izb., 3×2 izb., 2×1 izb. v jednom BD

 (momentálne preverujeme skutočný záujem a robíme zoznam nájomníkov, ktorým bude pridelený byt na základe žiadosti) V roku 2019 nová žiadosť o výstavbu NBD, pre tých, ktorý byt nedostali

5. Základná škola rekonštrukcia a zateplenie strechy  – žiadosť o dotáciu na environmentálny fond 2015 – neschválená, opätovne podaná žiadosť tento rok – nevyhodnotená, ďalšia žiadosť na OÚ Prešov, odbor školstva – riešenie havarijného stavu

Sklad pri ZŠ – nová omietka vonk. aj vnútorná, nová strecha, nové zárubne, dvere, podlahy, chodník, upravený dvor, nová brána, bránka, parkovisko,  orezané stromy, žumpa opravená, zadný vchod ZŠ, schody – dlažba, studňa – nový príklop,

Rekonštrukcia kotolne, WC, šatne upratovačky v ZŠ – nové dlažby, obklad, omietky, maľovanie

6. Projekt C2 – kompostéry pre domácnosti , štiepkovač, drvič, malotraktor vo výške 60 849,80 € projekt nevyhodnotený, kompostovisko nemôžeme – ochranné pásmo pitnej vody.

7. Projekt C4 – likvidácia odpadu okolo rieky Tople, nelegálne skládky vo výške 43 893,95 € – bez vyjadrenia cez Enviromentálny fond

8. Verejné osvetlenie v obci rekonštrukcia, rozšírenie na novú IBV Lúky, Miestny rozhlas,  kamerový systém, optický kábel cez Bezpečnostný projekt z PRV 7.4

9. Prevencia proti kriminalite – ten istý projekt ako bezpečnostný – z 66 000 nám bolo schválené 5000 € v I. etape a 5 000 € v II. etape, opätovne podáme projekt  na dotáciu 55 000 €,

– mimoriadna žiadosť o dotáciu na detské ihrisko pri MŠ – 15 300 €

9. Detské ihrisko pri MŠ – stav. povolenie  – žiadosť cez splnomocnenca vlády – zrušená výzva

10. Parkovisko, oplotenie s označením Tarnova, chodníky, vyrovnanie terénu pri OcÚ. Chodník zničený pri OcÚ a ceste 1.triedy- výmena dlažby, dotácia 13 000 € z MF

11. Projekt na rekonštrukciu pož. zbrojnice + prístavba za požiarnou zbrojnicou, vchod do klubu DHZ, sprcha, WC, šatňa, sklad, úprava plochy  pred PZ, napojenie na kanalizáciu – schválená – 29 899 €

– Zaradenie DHZ do skupiny B, každoročne 3 000 € na vybavenie oblečenia požiarnikov, oprava a doplnenie techniky DHZ

– Žiadosť o pridelenie povodňového záchranného vozíka 14 318,54 €– schválená, prevzatý do majetku obce

– Žiadosť o pridelenie hasičského vozidla IVECO, každý kto dal žiadosť má dostať

– 2 x žiadosť o darovanie služobného vozidla pre obec nepodporená, v r. 2017 sme zakúpili auto z autobazáru za 4 400 €, v terajšej dobe už každá obec vlastní aspoň jedno vozidlo

– Tento rok sme sa zapojili do projektu o dotáciu na elektromobil v hodnote 30 000 €, schválená zatiaľ len pre okresné mestá

12. IBV Lúky –- pozemky od majiteľov pozemkov odkúpené, 20 pozemkov predaných, nevysporiadaný pozemok Remeta, Dzurišin – súkromne riešia

– skolaudované napojenie NN vedenia podľa projektu– preplatené všetky náklady + nová trafostanica a vedenie na podnet VSD

– vodovod 1.etapa – rozpočet cca 13 000 €, výkopy na obecné náklady +  práce a materiál – skutočné náklady 6 000 € podľa projektu a stavebného povolenia

– vodovod 2.etapa – z predpokladaných 15 000 €-  na obecné náklady len výkop. práce a GO zameranie cca 800 €, materiál + montáž VVS na základe žiadosti obce – na náklady VVS GR Košice

– cesta – zatiaľ len spravené plochy, stiahnutie zeminy, navozenie štrku (žiadosť na ťažbu štrku schválená) pokračovať do konca r. 2018 po zrealizovaní plynofikácie – vyrovnanie plochy cesty, výškové zameranie, navozenie makadamu, valcovanie, konečné úpravy v r.2019

– odvodňovací kanál – projekt. dokumentácia pripravená, nevysporiadaný pozemok – nemôžeme stavebné vodoprávne konanie, zrealizované výkopové práce, preloženie kanálu pod cestou, vydláždenie, osadenie kanalizačných rúr – výber firmy na realizáciu po schválení stav. konania

– plynofikácia IBV projekt spracovaný, stavebné povolenie právoplatné, rozpočet 27 000 €, výber  zhotoviteľa VO (znížili sme cenu na 9 100 €, výkopy a zásyp v našej réžii), po potrebných revíznych, tlakových skúškach, GO zameraní, napojení do distribučnej siete požiadame o kolaudačné konanie

– 7 stavebné povolenia na výstavbu rodinných domov zatiaľ, ďalšie sa pripravujú

13. Výstavba v obci pri hlavnej ceste– 5 stavebných povolení na výstavbu, 1 na prístavbu a rekonštrukciu, na novej ulici 1 stavebné povolenie

14 .V+S WELDING – územné konanie právoplatné, búracie práce sčasti ukončené, vodoprávne konanie a napojenie elektriny  ukončené, projekty haly, vrátnice, admin.budovy a jedálne, spevnené plochy a parkoviska spracované,  stavebné konanie – schválené, prebiehajú stavebné práce, prevádzka od r. 2019

15. Projekt na čističku a fekálne auto v spolupráci so Sveržovom cez GR VVS Košice – podľa info od starostu na projekte sa pracuje, na kanalizáciu môžu žiadať len obce nad 1000 obyv. (spojená kanalizácia 4 obcí Tarnov, Sveržov, Rokytov, Mokroluh projekt spracovaný, územné konanie od r. 2010 predlžované)

16. Asfaltovanie miestnej komunikácie na novej ulici – 1.časť zrealizovaná, 2.časť po VO zrealizujeme po 1. októbri za financií z predaných pozemkov na novej ulici, v roku 2018 dotácia z MF neschválená

Miestna komunikácia okolo DN k RD Ceľuch, Knap – žiadosť o odkúpenie alebo dlhodobý nájom pozemku od Urbariátu PS Tarnov neschválená, ale súhlasia s asfaltovaním, OZ uznesením rozhodlo o asfaltovaní z rozpočtu obce

17. Odvodnenie ulice za mostom (Dufalová), upchatý kanál – nový zrealizovaný presmerovaním do Sveržovky, zemné práce + montáž, vyasfaltovaná ulica

18. Spojovací chodník z novej ulice k bytovkám – za peniaze z predaja pozemkov pod a pri bytovke družstevnej – dokončený, zmluva na odpredaj obecného pozemku a GO plán podaná na vklad do katastra

19. Orez a výrub stromov okolo Sveržovky – podaná žiadosť na správcu potoka SVP Košice bola schválená, realizácia v čase vegetačného pokoja po 31.10.2018.

20. Zakúpený malý traktor + vozík + odhŕňovač  snehu + kosačka, maximálne využitý  

       Zakúpená el. píla na drevo, rôzne náradie, rebrík veľký, krovinorez, motorová kosačka

21. Studňa na odvodnenie IBV – Lúky – vykopaná, osadené skruže, upraviť terén v okolí, v jari nestačí odvádzať vodu – hľadáme najvhodnejšie riešenie odvodnenia studničky

22. Projekt PSK 2016 – párty stan + pivné súpravy zakúpené. Projekt PSK 2018 – žiadosť na nové stoličky + stoly schválená vo výške 1 500 €, zakúpené bolo 100 ks čalúnených stoličiek, stoly opätovne podať žiadosť o dotáciu

23. Fond na podporu umenia – program na  OcÚ slávnosti, oprava harmoniky, basy, kroje-nové, ozvučenie – každý rok podávame- nepodporený

      FPÚ – knižnica – každý rok schválené 1000 € na knihy + 1500 € na nové vybavenie knižnice + dotácia na aktivity v knižnici

24. POD v roku 2015 – detské ihrisko na kopaninu – schválené 5 000 €, zrealizované + solárne osvetlenie, koše a informačná tabuľa

POD 2018 – oplotenie cintorína a revitalizácia – schválené 5000 €, momentálne sa realizuje

25. Dotácia na 6000 € – realizácia Vonkajšie fitnes z Úradu vlády schválená, VO ukončené, prvky objednané, len namontovať na ihrisko

26. Športujeme hravo a zdravo – dotácia 2 700 € na šport. akcie a šport. náradie pre deti

26. Amfiteáter – starý zbúraný, projekt na prekrytý amfiteáter, stavebné povolenie, realizácia v r. 2015 + druhý altánok a WC postavené, 2017 spevnenie strechy – ťažné laná.

Vyčistenie lesíka pri amfiteátri od suchých stromov, krovín, vykosenie terénu, pri VK predajni – polámané a poškodené stromy na základe povolenia odpratané, vyčistený terén

27. Pravidelne píšeme žiadosti a zapájame sa do menších projektov  Wolsfagen – chodník pri škole 500 €, záhon a živý plot ZŠ 500 € schválené a zrealizované, Matica slovenská – 200 + 100 na program obecné slávn.  a kroje, Komunálna poisťovňa každoročne cca 100 € na kultúru,  nadácia, pošt. banka-kroje, Nadácia Orange – studňa,  Tesco projekt, Slov. sporiteľňa, Raifaisen, VÚB banka – rôzne žiadosti o dotáciu podané

28. MAS-schválená – pre každú obec určitá suma podľa podaných projektov – na skrášlenie a rozvoj obce, kalendáre MASky

29. ÚPSVAR – §52, 54, 50 J – pracovný pomer na plný úväzok na 9 mesiacov, §10,12 – 4hodiny 2x týždenne alebo 5x týždenne, niekoľko projektov a zamestnaných občanov obce na VPP aj opakovane, opäť podaná žiadosť na prac. od 1.10.2018 – schválená

30. Rozhodnutie o začatí JPÚ právoplatné, informatívne stretnutie majiteľov pozemkov, štúdia na vytvorenie 75  pozemkov, park, detské ihrisko, cesta, zelené plochy, odvodňovací kanál. Zaslaná výzva na zaplatenie poplatku za realizáciu JPÚ, nevyplatili všetci majitelia pozemkov, pozastavené, pokračovanie po voľbách ak bude záujem.

31. Lávka pod Vápenú – spoluúčasť obce na realizácii a financovaní materiálu vo výške 1200 €

32. ZŠ – máme 6 deti – rodičia z Tarnova dali deti do škôl v BJ, (6 detí ) mohlo byť 12 detí minulý aj tento rok, ako motivovať rodičov – lokalpatriocizmus, prejednané na OZ – dotácia na prenesené kompetencie nepostačuje na prefinancovanie ZŠ. Na OZ prizvané vedenie ZŠ, školská rada. OZ odsúhlasilo udržanie ZŠ, doplácanie z rozpočtu obce, boli roky s vyšším počtom žiakov, keď dotácia prevyšovala náklady na ZŠ. Demografická krivka stúpa, 6 detí na budúci rok do 1. ročníka (grafy, počty žiakov od r. 2002, keď bola škola delimitovaná na obec – v prílohe) v záujme zvýšenia počtu obyvateľov a tým aj žiakov v ZŠ – IBV, nájomné byty, Jednoduché pozemkové úpravy

Rekonštrukcia skladu pri ZŠ – využívaný , sklad VPP, sklad ZŠ, na zber papiera

Riaditeľka ZŠ, vedúca ŠKD ( 50 % úväzok) aktívne sa zapájajú do kultúrneho a šport. života v obci – programy na obecné akcie, školské programy,  projekty a žiadosti o dotácie.

ZŠ  vydáva časopis Trnkáčik (občasník) veľký úspech u žiakov aj rodičov.

Projekt Svet techniky – dotácia na vybavenie ZŠ 1000 €.

33. KNIHA O TARNOVE – z dôvodu zaneprázdnenosti autora nedokončená – spracovanie Anton Medvec, fotografie a dokumenty o obci poskytnuté

34. Tarnovčan – mužská spevácka skupina, Bábovka – ženská spevácka skupina – obec financuje oblečenie a umožňuje nácvik na OcÚ,

35. Odpady: nezvýšená suma 12 €, 4x do roka veľkokapacitný kontajner, nie pre jedného občana, pre celú obec- budeme monitorovať, neporiadok okolo kontajnera, separovaný zber pravidelne vyvážajú, zber papiera pre ZŠ – sklad pri ZŠ otvorený stále, nádoby na sklo – vyvážané po naplnení

36. Dane z nehnuteľnosti – zvyšované 1 x v r.2016 (porovnanie s okolitými obcami) – len orná pôda a trávnaté porasty – zvýšený výber daní najmä od Agrodružstva

37. Žiadosť o oplotenie celého areálu Agrodružstva Tarnov – zrealizované, vyčistenie a prehĺbenie kanálu až k teľatníku opakovane urgované – neurobené, žiadosť o odklonenie jázd poľnohospodárskych vozidiel a techniky  po novej IBV a súkromných pozemkoch, dohodnuté stretnutie na riešenie situácie.

38. Zákaz vypúšťania fekálii na pozemky nových majiteľov IBV Lúky, zaslaná výzva – výrazne sa to upravilo, problém je s vypúšťaním fekálií do kanálu na dažďovú vodu pri hlavnej ceste

39. SSC – žiadosť o opravu poškodeného mostu v obci – zrealizovaná, vyčistenie odst. plochy pri odbočke na Kurov a čistenie kanálu okolo Nováka

40. VSD – žiadosť o prekládku trafostanice, rekonštrukciu na kioskovú s podzemným vedením  v parku pri ZŠ v roku 2016, s využitím plochy na parkovisko. Súhlasné stanovisko, ale na náklady obce- nie je to možné. Stretnutie s pracovníkmi VSD na konferencii, prisľúbené zaradenie do investičných akcií VSD do r. 2020.

Ďalšie práce :

–          Rekonštrukcia posilňovne, archívu,  kotolne, vypratanie podkrovia

–          omaľovanie stĺpov MR, hydrantov

–          Vonkajšie osvetlenie obecného úradu 5 svetiel

–          Omaľovanie lávky cez Sveržovku, maľovanie mostu na náklady SSC

–          Cintorín oprava chodníka, pokračovať v r. 2019

–          Maľovanie v ŠJ, MŠ, kancelária OcÚ, chodba  

–          Maľovanie v sále KD – chodba, kuchyňa WC, oprava dlažby, zbúranie dreveného vstupu, nový pult, stierky a nové regály v sklade kuchyne

–          Dom  nádeje – nová kuchynská linka     

–          ZŠ – nová brána, bránka, pletivo, vydláždenie parkovacieho miesta , záhon + živý plot

–          Žumpa pri škole opravená

–          Oplotenie ihriska na kopanine, oplotenie chodníka na ihrisko, plánované asfaltovanie

–          Výrub starých stromov okolo Sveržovky, lesopark pri ihrisku – povolenie máme

–           Nekonečné kosenie niekoľkokrát do roka  – dvor OcÚ, ZŠ, spojovací chodník, cintorín, ihrisko okolo družstva a kanálu, kanál IBV, kurty ….

Kultúrne akcie: Privítanie nového roka pri kostole, Fašiangová zabíjačka, silvestrovský ples, zimná olympiáda, uvítanie detí do života 3 x ,  Furmánske preteky 2x, Country bál 3x, každoročne  karneval detí MŠ a ZŠ, deň matiek, obecné slávnosti , stretnutie dôchodcov, jesenné párty ZŠ, MŠ, Mikuláš, pečenie perníkov, Vianočné čaro. Veľkonočná výstava,  Valali v mesce, Hornotopliansky jarmok 3x, záver roka – stretnutie starostky a poslancov so zamestnancami obce, členmi komisií a otcom duchovným

Materská škola – akcie – divadielko Gašparko, deň detí, deň rodiny – rodičia s deťmi pri spoločnej opekačke, spoločné výlety, príprava programov na obecné akcie

Zakúpené hojdačky, trampolína + rôzne hračky, hry,  postieľky, posteľné prádlo, osvetlenie cez dotáciu na predškolákov, podľa počtu detí

Obecné účty stav – z dôvodu ochrany údajov nezverejňujeme na web stránke, informácia osobne

Úvery – splácanie – úver na dokončenie domu nádeje z r. 2008, pri nástupe do funkcie starostky bolvo výške cca 40 000 €, splatiť ešte k dnešnému dňu cca 20 000 €.

Superlinka – len v prípade nedostatku financií pri nepredvídaných výdavkoch – tento rok nevyužívame

Dotácie nenávratné : (zaokrúhlene)

– 290 000 € – nájomný bytový dom

– 78 000 € – rekonštrukcia chodníkov

– 30 000 € – rekonštrukcia požiarnej zbrojnice

– 14 300 € – povodňový vozík

– 13 000 € – parkovisko, plot a chodník pri OcÚ

– 6 000 € – vonkajší fitnes

– 5 000 € – detské ihrisko Program obnovy dediny 2016

– 5 000 € – rekonštrukcia oplotenia na cintoríne + revitalizácia Program obnovy dediny 2018

– 5 000 € – kamerový systém 1. etapa

– 5 000 € – kamerový systém 2. etapa

– 3 000 € x 3 roky – dotácia na DHZ – vybavenie, oblečenie

– 2 700 € – žijeme zdravo a hravo – šport. vybavenie

– 1 500 € – knižnica vybavenie nábytkom

– 1 000 € x 3 roky – knižnica – knihy

– 1 500 € – Prešovský samosprávny kraj – párty stan, stoly, lavice

– 1 500 € – Prešovský samosp. kraj – stoličky do sály, zasadačky

– 500 € – Wolkswagen – ZŠ chodník, dlažba

– 500 € – Wolkswagen – živý plot – tuje, záhon

– 500 € – Matica Slovenská – program na slávnosti, kroje

– 300 € – Komunálna poisťovňa_____________________________________

472 300 €-  spolu dotácie

Plánované aktivity :

–          Zrealizovať všetky projekty, na ktoré bola podaná žiadosť o dotáciu

–          Rekonštrukcia chodníkov 2. etapa– zabezpečiť žiadosť a projekt na dotáciu – výzva do konca roka

–          KŽP rekonštrukcia sály KD v hodnote 230 000 €

–          Rekonštrukcia MŠ, knižnice a OcÚ interiér, elektrina vyhodnotenie dotácie v októbri

–          Realizácia rekonštrukcie a prístavby požiarnej zbrojnice s klubom DHZ – WC, sprcha, sklad,

–          Zabezpečiť požiarne auto

–          Zakúpenie kompostérov pre občanov na bioodpad s odborným výkladom kompostovania a osvetou

–          Zrekonštruovať a rozšíriť výčap (sklad) pri amfiteátri

–          Dokončiť asfaltovnie miestnych komunikácii a odkanalizovanie novej ulice cez projekt, výstavba novej miest.komunikácie a odvodňovacích kanálov na IBV lúky

–          Zvážiť výstavbu nájomného bytového domu – vybaviť žiadateľov, ktorým nebol pridelený byt v dvoch NBD

–          Oprava chodníka na cintoríne . vymeniť dlažbu, plot cintorín dokončiť

–          Orez stromov okolo Sveržovky

–          Kamerový systém namontovať

–          Rekonštrukcia strechy ZŠ

–          Detské ihrisko pri MŠ

V oblasti kultúry čo nás čaká do konca roka 2018:

  1.              – Stretnutie dôchodcov 7.10.2018
  2.             –  Topľanský jarmok – 13.-14.10.2018 – Gaboltov – vystúpenie Tarnovčannedeľu o 14.00., guľáš pre Tarnovčanov zdarma
  3.             – jesenné (november)vianočné party (december) v ZŠ a MŠ
  4.             – 9.12. – vystúpenie Márie Železnej – finalistky Zem spieva na Vianočnom čare

Ďalšie volebné obdobie – tradičné kultúrne akcie + opäť zorganizovať Zabíjačku a furmanské preteky

Prílohy :

–          Stav obyvateľov od r. 2014- 2018  štatistika

–          Počet žiakov v Základnej škole od delimitácie školstva na obec

–          Graf  počtu žiakov