Zasadnutia

P O Z V Á N K A

Program :

            Dňa 11. februára 2022 (piatok) sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Tarnove o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu, na ktoré Vás pozývam.

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Správa z finančnej kontroly 4.Q.2021
 5. Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2021
 6. Územné konanie IBV „Pod Horou“
 7. Zápis do kroniky
 8. Web stránka obce
 9. Odpadové hospodárstvo, % vytriedenia odpadov
 10. Rôzne, diskusia
 11. Návrh na uznesenie

                                                                                                           Anna Kuľková

                                                                                                          starostka obce

Program :

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Plán zasadnutí OZ 1.polrok 2022
 5. Plán kultúrnych a športových podujatí na rok 2022
 6. Výberové konanie na riaditeľa(ky) ZŠ Tarnov
 7. Cesta 1. triedy Tarnov – Mokroluh – vyjadrenie k technickému riešeniu v záujmovom území – dokumentácia na stavebné povolenie
 8. Inventarizácia majetku obce
 9. Informácia o projektoch
 10. Rôzne, diskusia
 11. Návrh na uznesenie

P O Z V Á N K A

            Dňa 11. marca 2022 (piatok) sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Tarnove o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu, na ktoré Vás pozývam.

                                                                                                           Anna Kuľková

                                                                                                          starostka obce

25.6.2021

                       Plán zasadnutí OZ v prvej polovici roka 2021

P O Z V Á N K A

            Dňa 10. septembra 2021 (piatok) sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Tarnove o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu, na ktoré Vás pozývam.

Program :

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Plán zasadnutí OZ na II. polrok 2021
 5. Správa z finančnej kontroly za II. štvrťrok 2021
 6. Projekt komplexnej rekonštrukcie Základnej školy
 7. VZN č.4/2021 o príspevkoch v školských zariadeniach MŠ,  ŠKD, ŠJ
 8. JPÚ – odovzdanie pozemkov, príprava územného konania
 9. Rôzne, diskusia
 10. Návrh na uznesenie

                                                                                                          Anna Kuľková

                                                                                                          starostka obce

P O Z V Á N K A

            Dňa 25. júna 2021 (piatok) sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Tarnove o 19.30 hod. v zasadačke obecného úradu, na ktoré Vás pozývam.

Program :

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Správa nezávislého audítora za rok 2020
 5. VZN o podmienkach držania psov na území obce
 6. Rôzne, diskusia
 7. Návrh na uznesenie

                                                                                                          Anna Kuľková

                                                                                                          starostka obce

28.5.2021

POZVÁNKA

Dňa 28. mája 2021 (piatok) sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Tarnove o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu, na ktoré Vás pozývam.

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2021
 5. Individuálna výročná správa Obce Tarnov za rok 2020
 6. Záverečný účet obce Tarnov a rozpočtové hospodárenie za rok 2020
 7. Stanovisko kontrolóra k návrhu Záverečného účtu za rok 2020
 8. Koncepcia návrhu technického riešenia rekonštrukcie cesty 1/77, mostného telesa, chodníkov v obci, zastávkové niky — informácia z pracovného rokovania
 9. JPÚ – odovzdanie pozemkov, príprava územného konania
 10. Nelegálne skládky – monitorovanie kamerovým systémom, osadenie zákazových tabúľ
 11. Zápis novonarodených detí
 12. Rôzne, diskusia
 13. Návrh na uznesenie

Anna Kuľková starostka obce

23.4.2021

P O Z V Á N K A

            Dňa 23.apríla 2021 (piatok) sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Tarnove o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu, na ktoré Vás pozývam.

Program :

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Odpadové hospodárstvo, nelegálne skládky odpadu
 5. MAS- projekt cyklochodník, projekt na územné rozhodnutie
 6. VZN o udržiavaní verejného poriadku, čistoty a údržbe verejných priestranstiev na území obce Tarnov
 7. VZN o ochrane životného prostredia
 8. Rôzne, diskusia
 9. Návrh na uznesenie

                                                                                                          Anna Kuľková

                                                                                                          starostka obce

 • 26.3.2021

P O Z V Á N K A

            Dňa 26. marca 2021 (piatok) sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Tarnove o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu, na ktoré Vás pozývam.

Program :

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Správa z finančnej kontroly za IV.Q.2020
 5. Správa z kontrolnej činnosti HK za rok 2020
 6. Kniha o obci – štruktúra knihy, grafická úprava
 7. Modernizácia cesty 1/77
 8. Stavebné úpravy na ceste III/3485 Tarnov, Gaboltov
 9. Cyklistický chodník Tarnov – Sveržov
 10. Zníženie energetickej náročnosti ZŠ, rekonštrukcia el. vedenia, zateplenie podkrovia
 11. Rôzne, diskusia
 12. Návrh na uznesenie

                                                                                                          Anna Kuľková

                                                                                                          starostka obce

12.2.2021

POZVÁNKA

Dňa 12. februára 2021 (piatok) sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Tarnove o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu, na ktoré Vás pozývam.

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Covid 19 – informácia o testovaní v obci
 5. Plán kultúrnych a športových podujatí na rok 2021
 6. Zníženie energetickej náročnosti v ZŠ Tarnov
 7. Informácia o projektoch
 8. Rôzne, diskusia
 9. Návrh na uznesenie

                       Plán zasadnutí OZ v druhej polovici roka 2020

P O Z V Á N K A

            Dňa 11. decembra 2020 (piatok) sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Tarnove o 17.30 hod. v zasadačke obecného úradu, na ktoré Vás pozývam.

Program :

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Schválenie rozpočtu na rok 2021 a návrh rozpočtu na roky 2022 a 2023, Stanovisko HK k rozpočtu
 5. Úprava rozpočtu za rok 2020
 6. Príkaz na inventarizáciu
 7. Rôzne, diskusia
 8. Návrh na uznesenie

                                                                                                          Anna Kuľková

                                                                                                          starostka obce

P O Z V Á N K A

            Dňa 26. novembra 2020 (štvrtok) sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Tarnove o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu, na ktoré Vás pozývam.

Program :

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Správa z finančnej kontroly
 5. Čerpanie rozpočtu k 31.10.2020
 6. Rozpočet na rok 2021
 7. Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia, testovanie
 8. Likvidácia biologického a kuchynského odpadu
 9. Kontrola detských ihrísk
 10. Rôzne, diskusia
 11. Návrh na uznesenie
 12. Záver

                                                                                                          Anna Kuľková

                                                                                                          starostka obce

P O Z V Á N K A

            Dňa 25. septembra 2020 (piatok) sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Tarnove o 19.00 hod. v zasadačke obecného úradu, na ktoré Vás pozývam.

Program :

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Správa z finančnej kontroly
 5. Organizovanie verejných podujatí podľa nariadení Úradu verejného zdravotníctva :  – Verejná schôdza -Stretnutie dôchodcov – Zápis novonarodených detí
 6. Zmeny v odpadovom hospodárstve
 7. Výzvy Environmentálného fondu
 8. Rôzne, diskusia
 9. Návrh na uznesenie
 10. Záver

                                                                                                          Anna Kuľková

                                                                                                          starostka obce

P O Z V Á N K A

            Dňa 28. augusta 2020 (piatok) sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Tarnove o 19.00 hod. v zasadačke obecného úradu, na ktoré Vás pozývam.

Program :

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Správa nezávislého audítora
 5. Kolaudačné konanie Kultúrny dom – stavebná úprava – zníženie energ. náročnosti
 6. Smernica o používaní pečiatok na obecnom úrade
 7. Úprava rozpočtu
 8. Žiadosť o úver
 9. Rôzne, diskusia
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver

                                                                                                           Anna Kuľková

                                                                                                          starostka obce

 Plán zasadnutí OZ v prvej polovici roka 2020

24.1.2020

21.2.2020

27.3.2020

24.4.2020

22.5.2020

26.6.2020

POZVÁNKA – Aktualizovaná

            Dňa 2. júla 2020 (piatok) sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Tarnove o 19.00 hod. v zasadačke obecného úradu, na ktoré Vás pozývam.

Program :

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Individuálna výročná správa za rok 2019
 5. Záverečný účet obce Tarnov a rozpočtové hospodárenie za rok 2019, stanovisko HK k návrhu záverečného účtu za rok 2019
 6. Plán kontrolnej činnosti II. polrok
 7. Správa z finančnej kontroly za I.Q.2020
 8. Rôzne, diskusia
 9. Návrh na uznesenie
 10. Záver

                                                                                                          Anna Kuľková

                                                                                                          starostka obce

Plán zasadnutí OZ v prvej polovici roka 2019

18.1.2019

P O Z V Á N K A

            Dňa 18. januára 2019 (piatok) sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Tarnove o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu, na ktoré Vás pozývam.

Program :

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Správa nezávislého audítora
 5. Web stránka obce
 6. Projekty a žiadosti o dotácie
 7. Zásady odmeňovania poslancov a členov obecných komisií
 8. Rokovací poriadok
 9. GDPR – poslanci
 10. JPÚ Pod Horou
 11. Komunitný plán obce
 12. Zasadnutie členov komisie pre kultúru a šport
 13. Rôzne – diskusia
 14. Návrh na uznesenie
 15. Záver

15.2.2019

P O Z V Á N K A

            Dňa 15. februára 2019 (piatok) sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Tarnove o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu, na ktoré Vás pozývam.

Program :

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Prerokovanie Rokovacieho poriadku a Zásad odmeňovania poslancov a členov komisií
 5. Informácia o JPÚ Pod Horou a JPÚ na Stave
 6. Pridelenie bytov v NBD žiadateľom
 7. Prerokovanie výstavby 3. NBD
 8. Inventarizácia majetku obce
 9. Rôzne – diskusia
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver

15.3.2019 – Zmena dátumu na 18.3.2019

P O Z V Á N K A

            Dňa 15. marca 2019 (piatok) sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Tarnove o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu, na ktoré Vás pozývam.

Program :

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Komunitný plán sociálnych služieb 2019-2023
 5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za r.2019
 6. Správa z finančnej kontroly
 7. Výstavba miestnej komunikácie – IBV Lúky
 8. Komunálny odpad
 9. Rôzne – diskusia
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver

12.4.2019

P O Z V Á N K A

            Dňa 12. apríla 2019 (piatok) sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Tarnove o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu, na ktoré Vás pozývam.

Program :

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2019
 5. NBD – nájomné zmluvy, terénne úpravy, nedokončené práce – prizvanie zástupcov firmy Domega 
 6. Primabanka – Superlinka
 7. Žiadosť o odkúpenie pozemku
 8. Príprava verejnej schôdze občanov obce Tarnov
 9. Rôzne – diskusia
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver

17.5.2019

P O Z V Á N K A

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Záverečný účet obce Tarnov, stanovisko HK k návrhu záverečného účtu za rok 2018
 5. Individuálna výročná správa obce Tarnov za rok 2018
 6. Správa z finančnej kontroly
 7. Plán zasadnutí OZ na II. polrok 2019
 8. Príprava Dňa matiek 26.5.2019
 9. Rôzne – diskusia
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver

14.6.2019

P O Z V Á N K A

            Dňa 14. júna 2019 (piatok) sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Tarnove o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu, na ktoré Vás pozývam.

Program :

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Obecné slávnosti 29.6.2019 – TOZ
 5. Realizácia schválených projektov, dotácii.
 6. Výzvy na predkladanie žiadosti o dotácie
 7. Odpadové hospodárstvo
 8. Rôzne – diskusia
 9. Návrh na uznesenie
 10. Záver

16.8.2019

P O Z V Á N K A

            Dňa 16. augusta 2019 (piatok) sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Tarnove o 19.00 hod. v sále Kultúrneho domu, na ktoré Vás pozývam.

Program :

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. VZN o príspevkoch v školských zariadeniach MŠ,  ŠKD, ŠJ
 5. Rekonštrukcia budovy Ocú, obmedzená prevádzka Ocú, MŠ, ŠJ
 6. Schválená dotácia na rekonštrukciu strechy v ZŠ
 7. Rôzne – diskusia
 8. Návrh na uznesenie
 9. Záver

20.9.2019

P O Z V Á N K A

            Dňa 20. augusta 2019 (piatok) sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Tarnove o 19.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Tarnove, na ktoré Vás pozývam.

Program :

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Verejné osvetlenie IBV Lúky
 5. Odvodňovací kanál
 6. Požiarna zbrojnica – vyúčtovanie projektu
 7. Rôzne – diskusia
 8. Návrh na uznesenie
 9. Záver

18.10.2019

P O Z V Á N K A

            Dňa 22. novembra 2019 (piatok) sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Tarnove o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu, na ktoré Vás pozývam.

Program :

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Návrh rozpočtu, stanovisko kontrolóra k rozpočtu
 5. VZN o miestnych  daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Tarnov
 6. Správa z finančnej kontroly za III. Štvrťrok 2019
 7. Rôzne – diskusia
 8. Návrh na uznesenie
 9. Záver

15.11.2019

13.12.2019

P O Z V Á N K A

            Dňa 12. decembra 2019 (štvrtok) sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Tarnove o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu, na ktoré Vás pozývam.

Program :

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Schválenie rozpočtu na rok 2020, stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2020-2022
 5. VZN o miestnych  daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Tarnov
 6. Plán kontrolnej činnosti HK na 1.polrok 2020
 7. Rôzne – diskusia
 8. Návrh na uznesenie
 9. Záver

P O Z V Á N K A

            Dňa 22. mája 2020 (piatok) sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Tarnove o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu, na ktoré Vás pozývam.

Program :

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Čerpanie rozpočtu za I.Q.2020, návrh na úpravu rozpočtu
 5. Kultúrne a športové akcie v obci v čase pandémie Covid 19
 6. Rekonštrukcia Kultúrneho domu – zhodnotenie priebehu prác
 7. Úprava poplatkov v MŠ, ŠKD, ŠJ- režijné poplatky, počas uzavretej prevádzky
 8. Rôzne
 9. Návrh na uznesenie
 10. Záver

POZVÁNKA

Dňa 28. mája 2020 (štvrtok) sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Tarnove o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu, na ktoré Vás pozývam.

Program :

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Čerpanie rozpočtu za I.Q.2020, návrh na úpravu rozpočtu
 5. Kultúrne a športové akcie v obci v čase pandémie Covid 19
 6. Rekonštrukcia Kultúrneho domu – zhodnotenie priebehu prác
 7. Úprava poplatkov v MŠ, ŠKD, ŠJ- režijné poplatky, počas uzavretej prevádzky
 8. Rôzne
 9. Návrh na uznesenie
 10. Záver

                                                                                                          Anna Kuľková

                                                                                                          starostka obce

POZVÁNKA

            Dňa 2. júla 2020 (piatok) sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Tarnove o 19.00 hod. v zasadačke obecného úradu, na ktoré Vás pozývam.

Program :

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Individuálna výročná správa za rok 2019
 5. Záverečný účet obce Tarnov a rozpočtové hospodárenie za rok 2019, stanovisko HK k návrhu záverečného účtu za rok 2019
 6. Plán kontrolnej činnosti II. polrok
 7. Správa z finančnej kontroly za I.Q.2020
 8. Rôzne, diskusia
 9. Návrh na uznesenie
 10. Záver

                                                                                                          Anna Kuľková

                                                                                                          starostka obce