Zmluva eurofondy

Zmluva 0 Dexia Komunal eurofondy uvere (B)
c.37/042/10Dodatok c. 1
Banka
Dexia banka Siovensko a.s.
Sidlo: Hodzova II, Zilina, 0 I 0 II
ICO: 31 575 951
IC DPH: SK2020372541
Zapisana v Obchodnom registri Okresneho sudu Zilina, Oddiel: Sa, Vlozka cislo: 148/L
Klient
Obec Tarnov
Sidlo: Obecny urad, Tarnov c. 6, 086 01 p. Rokytov
ICO: 00 322 661
Zastupeny: Ing. Marian Revil’ak, starosta obce
Cislo uctu: 363 542 7001 /5600
uzatvaraju v slilade s § 516 ods. I Obcianskeho zakonnika tento dodatok k Zmluve 0 Dexia
Komunal eurofondy uvere (B) c. 37/042/10 zo dlla 24.06.2010, na zaklade ktoreho sa zmluvne
strany dohodli na zmene a doplneni nasledovnych ustanoveni uvedenej zmluvy:
Clanok I.
Obsah dodatku
2. Predmet zmluvy
Bod Cislo 2.2.1. sa rusE a nahradza nasledovnym textom:
2.2.1. Vyska Dveru: 24725,35 EUR, slovom: Dvadsat’styritisicsedemstodvadsat’pat‘ eur
tridsat’pat‘ centov.
Bod Cislo 2.2.3.4. sa rusE a nahradza nasledovnym textom:
2.2.3.4. Klient nie je opravneny opatovne cerpat‘ liZ splatenu cast‘ Uveru.
Body Cislo 2.2.4. az 2.2.5. vratane znenia prfslusnych podbodov sa rusia a nahradzaju
nasledovnym textom:
2.2.4. Urocenie Uveru:
2.2.4.1 . Druh urokovej sadzby: Revizibilna
2.2.4.2. Zakladna sadzbaje hodnota 3 mesacneho EURIBOR.
2.2.4.3. Urokove rozpatie je 2,50 % p.a.
2.2.4.4. Celkova Revizibilna urokova sadzbaje hodnota 3 mesacneho EURIBOR + urokove
rozpatie 2,50 % p.a.
2.2.5. Splacanie Dveru:
2.2.5 . 1. Splatky istiny Uvc;ru: rovnomerne
2.2.5.1.1.
2.2.5.1.2.
Frekvencia splacania: v mesacnych sp!<itkach vo vyske 200,-EUR
s vynimkou poslednej splMky, ktora bude vo vvske zostatkll zavazkov
z Uverovej zmluvy. Spllitky budu realizovane k 25. dllu mesiaca.
Prva spllitka: 25.07.2011.
2.2.5.2. SplMky urokov Uveru: pravidelne mesacne k 01. diw , pocnuc kalendarnym mesiacom,
nasledujucom po mesiaci, v ktorom bolo usklltocnene prve Cerpanie Uveru. Banka je
Dexia – 1476/06/041 I-Dexia Komunal eurofondy liver _dodatok 1/6
opnivnemi zal’azit‘ ucet Klienta uvedeny v bode 8.4. Uverovej zmluvy za ucelom realizacie
splMky urokov aj v pripade nedostatku penaznych prostl’iedkov na ucte Klienta;
2.2.5.3. Amortizacia Uveru: 25.05.2015.
5. Urocenie
Body Cislo 5.1. ai 5.8. vralane znenia prislusnych podbodov sa rusia a nahradzaju nasledovnym
lextom a vypuSt’a sa bod 5.9. :
5.1. Klient sa zavazuje z poskytnut}’ch peilaznych prostriedkov platit‘ Banke uroky vo vyske
aktualnej urokovej sadzby stanovenej podl’a ustanovenf Uverovej zmluvy.
5.2. Peilazne prostriedky poskytnute Bankou sa zacfnaju urocil‘ dllom ich cerpania.
5.3 . Vyska urokov sa vypocfta podl’a uplynut}’ch dnf na zaklade 360-dlloveho roka (365/360,
resp. 366/360).
5.4. Zmluvne strany sa dohodli na urokovej sadzbe podl’a bodu 2.2.4 Uverovej zmluvy.
5.4.1. Hodnota zakladnej sadzby sa stanovuje dva pracovne dni pred Rozhodujucim dllom.
Zakladna sadzba sa pravidelne prehodnocuje v Rozhodujuci dell v hod note EURIBOR
uvedenej v bode 2.2.4.2 platnej dva pracovne dni pred Rozhodujucim dllom.
5.4.1. 1. V pripade, ak dva pracovne dni pred Rozhodujucim dllom nebude hodnota EURIBOR
uvedena v bode 2.2.4.2. stanovena, pouzije sa hodnota EURIBOR uvedena v bode 2.2.4.2.
platna v posledny predchadzajuci pracovny dell .
5.4.1.2.Ak nebude mozne vyssie popfsanym sp6sobom zakladnu sadzbu urcil‘ (najma z d6vodu
mimoriadnej situacie na medzibankovom trhu), bude zakladna sadzba stanovena bankou v
hodnote zodpovedajucej sadzbe predaja 3 mesacnych depozitov obvyklej v dell urcenia na
bankovom trhu, zaokruhlenej na dye desatinne miesta.
5.4.2. Prehodnotena zakladna sadzba vstuPllje do ucinnosti v Rozhodujuci den.
5.5. Banka ma pravo adekvatnym sp6sobom menil‘ urokovu sadzbu v pripade, ak d6jde k zmene
miery rizika Klienta. Zmena miery rizika Klienta maze suvisiet‘ predovsetkym so zmenou
ratingu Klienta stanoveneho Bankou, alebo so zmenou rizikovej vahy Klienta podl’a pravidiel
stanovenych Narodnou bankou Siovenska. Pre posudenie zmeny miery rizika Klienta su
rozhodujuce skutocnosti platne v case ich ostatneho poslldenia v porovnanf s aktllalnymi
rozhodujucimi skutocnost’ami. Prislusnu zmenu urokovej sadzby je Banka opravnena
uskutocnil‘ automaticky bez dodatkov k Uverovej zmluve. Banka predmetnu zmenu v
primeranej lehote oznami Klientovi.
5.6. Ak pocas platnosti Uverovej zmluvy d6jde k zavaznym zmenam v cinnosti, strukture alebo
situacii na medzibankovych trhoch, nasledkom coho naklady Banky na ziskanie depozit v
prislusnej mene Uveru na obdobie zodpovedajuce obdobiu prehodnotenia zakladnej sadzby v
zmysle ustanovenf Uverovej zmluvy, su vyssie ako k6tovana referencna urokova sadzba pre
prislusnu menu (3 mesacny Euribor), Banka je opravnena podl’a vlastneho uvazenia menit‘
uplatnovanu urokovu sadzbu tak, aby zodpovedala jej nakladom vzniknutym v suvislosti s
Uverovou zmluvou jednostranne bez dodatku k Uverovej zmluve. Banka zmenu v primeranej
lehote oznami Klientovi.
5.7. Banka m6ze kedykol’vek pocas trvania uveroveho vzl’ahu Klientovi ponuknut‘ inu zmenu
sp6sobu urocenia. Tuto zmenu budu v pripade suhlasu Klienta zmluvne strany riesil‘ formou
dodatku k Uverovej zmluve.
5.8. Klientje opravneny jedenkrat za kalendarny rok za poplatok urceny v Sadzobniku poplatkov
poziadal‘ Banku 0 prehodnotenie miery jeho rizika a s tym suvisiace prehodnotenie urokovej
sadzby.
6. Poplatky a zav3zkova provizia
Bod Cislo 6.3. sa rusi a nahradza nasledovnym textom:
Dexia – 1476/06/0411-Dexia Komunal eurofondy liver _dodatok 2/6
6.3. Klient sa zavazuje rocne do 31 .01. platit‘ Banke poplatok za administniciu a monitorovanie
Uveru za prislusny kalendarny rok vo vyske 0,50 %; pri urceni vysky poplatku sa vychadza zo
zostatku istiny Uveru k 31.12. predchadzajlkeho roku;
Bod Cislo 6.4. sa rusi a nahradza nasledovnym textom:
6.4. Klient nie je povinny zaplatit‘ poplatok za predcasnu splMku Uveru v pripade realizacie
predcasnej splMky z Vlastnych nenavratnych zdrojov Klienta alebo v pripade realizacie
predcasnej splMky z Nenavratneho financneho prispevku. Klient je povinny pred realizaciou
predcasnej splatky preukazat‘ Banke splnenie tejto podmienky. V ostatnych pripadoch je klient
povinny zaplatit‘ banke poplatok za predcasnu splatku Uveru vo vyske 4 % p. a. z hodnoty
predcasne splatenej sumy.
8. Sphicanie Uveru, inkaso a zapoCitanie
Body Cislo 8.1. ai 8.9. vratane znenia prislusnych podbodov sa rusia a nahradzaju nasledovnym
textom a vypuSt’a sa bod 8.10.:
8.1. Klient sa zavazuje splacat‘ zavazky z Uverovej zmluvy v sulade s nasledovnymi
ustanoveniami.
8.2. V pripade, ak den splatky istiny nebude pracovnym dl1om, splatka istiny Uveru bude
vykonana v najblizsi nasledujuci pracovny deli
8.2.1. Posledna splMka istiny Uveru bude vykonana v dell Amortizacie Uveru.
8.3. V pripade, ak den splatky urokov nebude pracovnym dllom, splMka urokov Uveru bude
vykonana v najblizsi nasledujuci pracovny dell.
8.3.1. Posledna splatka urokov Uveru bude vykonana v dell Amortizacie Uveru.
8.4. Splatky Uveru a splatky poplatkov vykona Banka inkasnym sposobom z uctu Klienta c.u .:
363 542 7001 /5600.
8.4.1. Banka je opravnena menit‘ ucet, cez ktory budu realizovane splatky Uveru a splMky
poplatkov. Kazdu takuto zmenu je Banka povinna oznamit‘ Klientovi, pricom zmena
nadobuda ucinnost‘ na treti den odo dl1a dorucenia oznamenia 0 zmene Klientovi. Klient je
nasledne povinny splatky Uveru a splMky poplatkov zasielat‘ na ucet uvedeny Bankou,
pricom kazdu platbuje povinny identifikovat‘ podl’a poziadaviek Banky.
8.4.2. Klient je povinny uhradit‘ akykol’vek svoj penazny zavazok podl’a Uverovej zmluvy bez
akychkol’vek zrazok. V pripade, ak by Klient podl’a pravneho predpisu zrazku uskutocnil
a Banka by v dosledku takehoto jeho konania obdrzala neuplnu sumu splMky Uveru, Klient
je povinny Banke bezodkladne doplatit‘ zrazku tak, aby Banka obdrzala ciastku v zmysle
Uverovej zmluvy.
8.4.3. V pripade, ze na ucte Klienta nebude dostatok financnych prostriedkov na riadnu uhradu
jeho splatnych zavazkov z Uverovej zmluvy, budu inkasovane prostriedky pouzite na
zaplatenie splatnych zavazkov Klienta v nasledovnom poradi:
splMka poplatkov, spllitka naakumulovanych urokov Uveru, splatka istiny Uveru, splMky
sankcnych platieb.
8.5. Dell Amortizacie Uveru sa moze menit‘ v zmysle bodu 8.6 a v zmysle bodu 12.4.3.
Uverovej zmluvy.
8.6. V pripade realizacie predcasnej splMky casti Uveru alebo mimoriadnej splatky Uveru
v zmysle bodu 10.1.10. Uverovej zmluvy je Banka opravnena primerane upravit‘ datum
Amortizacie uveru tak, aby splnenie zavazkov Klienta zodpovedalo dohodnut}’m alebo
stanovenym splatkam Uveru podl’a bodu 2.2.5 zmluvy. Datum Amortizacie uveru pisomne
oznami Banka Klientovi.
8.6.1. Za predcasnu splMku sa nepovazuje splatenie Uveru alebo jeho casti uskutocnene v lehote
10 dni pred terminom dohodnutym touto Uverovou zmluvou.
Dexia – 1476/06/0411-Dexia Komunal eurofondy uver _dodatok 3/6
8.6.2. Ak v del‘ predcasnej spllitky nebude mat‘ Klient na ucte dostatok financnych prostriedkov,
Banka bude povazovat‘ ziadost‘ na predcasnu splcitku za bezpredmetnu a spllitku
v stanovenom a ani v neskorsom termfne nezrealizuje.
8.7. Banka je opnivnemi uspokojit‘ svoje pohl’adavky z tejto Uverovej zmluvy, z platieb
prijfmanych na ucet Klienta, alebo pouzit‘ na zapocftanie tYchto pohl’adavok penazne
prostriedky na uctoch (pripadne vkladnych knizkach alebo inych vkladovych produktoch)
Klienta, ktore mu vedie alebo bude viest‘ pocas trvania Uverovej zmluvy a to bez ohl’adu na
splatnost‘ vzajomnych pohl’adavok. 0 takychto ukonoch je Banka povinmi bezodkladne
informovat‘ Klienta.
8.7.1. Pre llcely zapocftania pohl’adavok v cudzej mene sa pouzije kurz Banky devfza – nakup
platny v del‘! vykonania zapocitania.
8.8. Klient opravnuje Banku k inkasu prostriedkov zo vsetkych jeho llctOV, ktore mu vedie alebo
bude viest‘ (t. j . Bankaje opravnena zat’azit‘ ucty Klienta). Dalej Klient opravl‘!uje Banku, aby
rezervovala resp. blokovala financne prostriedky na uctoch Klienta, ktore mu vedie alebo
bude viest‘, a to v pripade, ak na ucte uvedenom v cllinku 8.4 Uverovej zmluvy nebude mat‘
dostatok prostriedkov, ktore by mohli sluzit‘ na vyrovnanie jeho splatnych zaviizkov voci
Banke.
8.9. Klient je opravneny za poplatok poziadat‘ Banku oodklad splacania istiny. Povolenie
odkladu splacania istiny je podmienene prehodnotenfm podmienok poskytnutia Uveru
bankou. V pripade povolenia odkladu splacania istiny bude tato zmena riesena formou
dodatku k Uverovej zmluve.
10. DalSie povinnosti Klienta
10.1. Pozitivne zavazky
Dopina sa bod 10.1.10. s nasledovnym znenim:
10.1.10. Klient je povinny najneskor do piatich pracovnych dni po pripisani prostriedkov zo
zdrojov statneho rozpoctu z refundacie DPH suvisiacej s uverovanou investiciou
podl’a bodu 2.2.2. Uverovej zmluvy na ucet Klienta vykonat‘ splatku istiny Uveru vo
vyske zodpovedajucej ryske refundovanej DPH, ktora mu bola pripisana na ucet.
Za tuto mimoriadnu splatku Uveru nebude Banka inkasovat‘ poplatok za
predcasnu splatku Uveru.
10.3. Dalsie podmienky
Dopina sa bod 10.3.1. s nasledovnym znenim:
10.3.1. V pripade nerefundovania 14 % DPH z investicie podl’a bodu 2.2.2. Uverovej zmluvy
zo statneho rozpoctu do doby Amortizacie Uveru je Klient opravneny poziadat‘
Banku 0 prehodnotenie datumu Amortizacie Uveru, ktory moze byt‘ zmeneny po
vzajomnej dohode oboch zmluvnych stran, max. vsak na 5 rokov od obdobia podpisu
tohto Dodatku c. 1 k Uverovej zmluve.
12. Sankcie
Body Cislo 12.1. ai 12.2 vralane znenia prislusnych podbodov sa rusia a nahradzaju nasledovnym
lextom:
12.1. Vseobecne ustanovenia
12. 1.1. V pripade, ak Klient porusf ktorukol’vek zjeho povinnostf podl’a clanku 10. tejto Uverovej
zmluvy a ani po predchadzajucom upozornenf Banky v dodatocnej Bankou stanovenej
lehote nevykona napravu alebo takcito naprava nie je mozna:
12.1.1.1. Banka je opravnena zvysit‘ urokovu sadzbu az do obnovenia dodrziavania povinnostf
Klienta v rozpatf od 3 mesacny Euribor + 2,50 % p.a. do 3 mesacny Euribor + 4,70
% p. a., pricom zvysenie sa nedotYka ustanovenf 0 sankcnych urokoch;
Dexia – 1476/06/0411-Dexia Komunal eurofondy uver _dodatok 4/6
12. 1.2. V pripade, ak Klient porusi niektorll z peilaznyeh povinnosti vyplyvajueu z Uverovej
zmluvy, moze Banka:
12.1.2.1. vyplnit‘ a uplatnit‘ zmenku Klienta v sulade s ellinkom I I. Uverovej zmluvy.
12. 1.2.2. Banka je opnivnemi pozadovat‘ od Klienta poskytnutie alebo rozsirenie
zabezpeeen ia.
12.1.3. Sankeie uvedene v Uverovej zmluve moze Banka uplatnit‘ jednotlivo aj kumulativne.
12. 1.4. Banka je opnivnemi spoplatnit‘ pripadne upomienky zasielane Klientovi v zmys le
Sadzobnika poplatkov, ktory je platny v den zaslania upomienky.
12 .2. Omeskanie
12.2.1. Nezaplatena Istll1a Uveru sa uroei aktualnou urokovou sadzbou v zmysle bodu 2.2.4.
Uverovej zmluvy a sueasne sa uetuje urok z omeskania vo vyske 7 % p.a., a to az do doby
jej zaplatenia.
12.2.2. Po dni Amortizaeie Uveru alebo pri pozadovanom predeasnom splateni Uveru zo strany
Banky prinalezi Banke za yeas nezaplatenu istinu Uveru urok z omeskania vo vyske
poslednej platnej urokovej sadzby v zmysle bodu 2.2.4. a 5. Uverovej zmluvy zvysenej 0
7 % p. a., a to az do doby jej zaplatenia.
12.2.3. Nezaplatene uroky sa sankene spoplatnuju sadzbou 20 % p.a., platnou v prvy dell
omeskania, a to az do doby ieh zaplatenia.
12.2.4. Banka si vyhradzuje pravo menit‘ vysku llroku z omeskania uvedeneho v bodoeh 12.2. 1.
a 12.2.2., ako ~ sankeneho poplatku uvedeneho v bode 12.2.3. Uverovej zmluvy.
12.2.4.1. Banka 0 uprave vysky urokov z omeskania alebo sankeneho poplatku Klienta
upovedomi minimalne 5 praeovnyeh dni pred ueinnost’ou upravy.
14. Poskytovanie informacii a ochrana osobnych udajov
Bod 14.4. sa ruSf a nahradza nasledovnym lextom:
14.4. Klient vyslovne suhlasi s poskytnutim akyehkol’vek informaeii tYkajueieh sa tejto Uverovej
zmluvy ako aj inyeh zmluv suvisiaeieh s touto Uverovou zmluvou alebo Projektom
Riadiaeemu organu alebo Sprostredkovatel’skemu organu , alebo prislusnemu organu, ktory
v zmysle Zmluvy 0 spolupraei nastupi ako opravneny prijemea informaenyeh alebo inyeh
povinnosti na miesto Riadiaeeho organu, alebo prislusnym Organom zastupujueim
Siovensku republiku najma (nie vsak vyluene) informaeii 0:
• uverovom vzt’ahu zalozenom touto Uverovou zmluvou, a 0 inyeh zmluvaeh suvisiaeieh
s touto Uverovou zmluvou a zaloznyeh zmluvaeh na zabezpeeenie pohradavok Banky
z tejto Uverovej zmluvy,
• termine vykonania kontroly plnenia podmienok tejto zmluvy a zmluv s il0U suvisiaeieh u
Klienta. Klient sllhlasi, ze na predmetnej kontrole sa moze(u) zll(;astnif aj
zastupea( ovia) Riadiaeeho organu alebo Sprostredkovatel’skeho organu alebo Organu
zastupujueeho SR.
• skutoenostiaeh vyplyvajueieh z analyzy ekonomiekej situaeie Klienta, ktore by viedli
k zatriedeniu pohl’adavky Banky z tohto uveru do triedy nestandardnyeh pohl’adavok
v zmysle prislusneho opatrenia Narodnej banky Siovenska.
• akomkol’vek poruseni podmienok tejto Uverovej zmluvy,
• sehvaleni dodatku k tejto Uverovej zmluve,
• odstupeni Banky od tejto Uverovej zmluvy alebo vyhlaseni predeasnej splatnosti Uveru
a 0 d6vodo~h odstupenia od tejto Uverovej zmluvy alebo vyhlasenia predeasnej
splatnosti Uveru,
Dexia – 1476/06/0411-Dexia Komunal eurofondy liver _dodatok 5/6
• 0 zacati vykonu zalozneho prava zriadeneho v prospech Banky, podani navrhu na

vykonanie exekucie alebo drazby na majetok Klienta, resp. pO ziskani takejto informacie
o vedeni exekucie alebo drazby na majetok Klienta tret’ou osobou,
• 0 podani navrhu na vyhlasenie konkurzu alebo povolenie restrukturalizacie Klienta rep.
o ziskani informacie 0 podani takellOto navrhu,
• 0 vysledku vykonu zalozneho prava, zaniku resp. kazdej zmene obsahu zalozneho prava,
• 0 podani trestneho oznamenia.
Clanok II.
Zaverecne ustanovenia
I. Zmluvne strany vyhlasuju, ze zmeny vyplyvajuce z tohto Dodatku c. 1 k Zmluve 0 Dexia
Komunal eurofondy uvere (B) c. 37/042/10 zo dila 24.06.2010, vyjadruju v61’u
zmluvnych stran, nie su im zname okolnosti, ktore by ho robili neplatnym a na znak
suhlasu pripajaju podpisy os6b opnivnenych konat‘ v ich mene.
2. Tento dodatok nadobuda platnost‘ dilom podpisu oboma zmluvnymi stranami a llcinnost‘
dilom nasledujucim po dni, kedy bolo Banke preukazane zverejnenie tohto dodatku podl’a
zakona c. 211 /2000 Z.z., a to pred10zenim pisomneho potvrdenia 0 zverejneni, alebo
zverejnenim tohto dodatku v Obchodnom vestniku na zaklade ziadosti Banky, podl’a toho
ktora z tYchto skutocnosti nastane sk6r.
3. Ostatne ustanovenia Zmluvy 0 Dexia Komunal eurofondy uvere (B) c. 37/042/10 zo dila
24.06.2010 ostavaju v plnom rozsahu nezmenene a pre zmluvne strany zavazne.
4. Tento dodatok je vyhotoveny v troch originalnych exemplaroch, z ktorych Banka obdrzi
dva a Klient jeden rovnopis.
5. Klient nie je povinny zaplatit‘ Banke poplatok za vypracovanie Dodatku c. 1 k Zmluve
o Dexia Komunal eurofondy uvere (B) c. 37/042/10 zo dila 24.06.2010.
V Bardejove, dl’ia 13.06.2011
Dexia banka Slovensko a.s.
Meno a priezvisko: Ing. Michal Smolej
Funkcia: Riaditel’regionalneho
Podpis:
Meno a priezvisko:
Funkcia:
Podpis:
Peciatka:
obchodneho centra
Beata Tarnovska
Obchodny manazer
V Bardejove, dila 13.06.2011
Obec Tarnov
Meno a priezvisko:
Funkcia:
Podpis:
Peciatka:
Ing. Marian Revil’ak
Starosta obce
Dexia – 1476/06/0411-Dexia Komunal eurofondy uver _dodatok 6/6
Protokol 0 odovzdani a prevzati zmenky
oDovznA V AJUCI:
Obee Tarnov
Sidlo: Obeeny urad, Tarnov c. 6, 086 01 p. Rokytov
ICO: 00 322 661
Zastupeny: lng. Marian Revil’ak, starosta obee
PREBERAJUCI:
Dexia banka Slovensko a.s. Zilina, 010 11 Hodzova 11
ICO:31 575 951
Pobocka: Bardejov
zastupena: Beata Tarnovska, obchodny manazer
( d‘ al ej banka)
Odovzdavajuei odovzdal preberajueemu zmenku 1 zmenky nasledovnej eharakteristiky :
Vystavitel‘:
Nazov zmenky: VISTA ZMENKA
Cislo zmenky: 37/042110
Obee Tarnov
Sidlo: Obeeny urad, Tarnov c. 6, 086 01 p. Rokytov
ICO: 00 322 661
Zastupeny: Ing. Marian Revil’ak, starosta obee
Vystavene na rad:y Dexia banky Slovensko a.s., sidlo: Hodzova 11 , 010 11 Zilina
ICO: 31 575951 , IC DPH: SK2020372541
Registraeia: obehodny register Okresneho sudu v Ziline Odd. Sa, vlozka c.148/L
Datum vystavenia zmenky: 13.06.2011
Pocet kusov odovzdavanyeh zmeniek: 1
Pod pis odovzdavajuceho:
Podpis preberajuceho:
V Bardeiove, dI’ia 13 .06.2011
Dexia – 493/0710307 – Protokol 0 odovzdani a prevzati zmenky / Protokol 0 uschove zmenky